PL EN


2017 | 312 | 118-128
Article title

Wpływ zmiany udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności gospodarek na emisję gazów cieplarnianych

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of changes in the share of energy from renewable sources and energy efficiency of the economies of the greenhouse gas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska kładzie olbrzymi nacisk na ochronę środowiska. Priorytetem w tym zakresie jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co ma bezpośrednie przełożenie na zmiany klimatu. W artykule zbadano istotność wpływu zmian udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz energochłonności gospodarek na emisję gazów cieplarnianych w krajach UE. Analiza miała na celu potwierdzenie efektywności działań Unii w zakresie ochrony środowiska.
EN
The European Union places great emphasis on environmental protection. The priority in this area is to reduce greenhouse gas emissions which have a direct impact on climate change on Earth. The article examines the significance of the impact of the share of energy from renewable sources and the energy efficiency of economies for the greenhouse gas emissions in the EU. The analysis was designed to confirm the effectiveness of the Union’s activities in the field of environmental protection.
Year
Volume
312
Pages
118-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
References
 • Biolik J. (2013), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. (2009), Gospodarka pierwotnymi nośnikami energii w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego, „Rocznik Ochrona Środowiska”, t. 11, s. 103-131.
 • Pawłowski L., Pawłowski A. (2008), Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Część 1: Środowisko a zrównoważony rozwój, „Problemy Ekorozwoju”, t. 3, nr 1, s. 53-65.
 • Pultowicz A. (2009), Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju”, t. 4, nr 1, s. 109-115.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm (dostęp: 10.11.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp: 10.06.2016).
 • [www 3] http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions (dostęp: 24.11 2016).
 • [www 4] http://wskaznikizrp.stat.gov.pl (dostęp: 12.11 2016).
 • [www 5] http://wysokienapiecie.pl (dostęp: 12.11 2016).
 • [www 6] http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831 (dostęp: 12.11 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e466dd32-64cb-42ff-9e27-b6f61dca514b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.