Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 314 | 95-110

Article title

Regional products of cultural tourism in Lithuania: potentials, problems and prospects

Content

Title variants

PL
Regionalne produkty turystyki kulturowej na Litwie: potencjał, problemy i perspektywy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Cultural-tourism products of high quality that represent the specificity of the region have undoubted cultural, social and economic benefits to the region and its population. The article was aimed at reviewing the chosen cultural tourism products in Lithuania (historical, ethnotourism and culinary tourism products). The survey revealed that most of the products that are developed in Lithuania and are accessible to tourists are authentic and reflect the history of the region and its uniqueness. However, these products require improvement and cooperation among the professionals of the field. What is more, people that are responsible for their realisation often lack competencies in management and marketing. These products contribute to the increase of the awareness about the region and bring economic benefit to its residents.
PL
Jakościowe regionalne produkty turystyki kulturowej przynoszą korzyści kulturowe, społeczne i ekonomiczne dla regionu i jego mieszkańców. Celem artykułu było przybliżenie wybranych produktów turystyki kulturowych na Litwie (produkty turystyki historycznej, etnoturystyki i kulinarnej). Badane produkty turystyczne cechuje autentyczność oraz odzwierciedlają one historię regionu. Jednak produkty te wymagają jeszcze udoskonalenia i ściślejszej współpracy ze specjalistami czy naukowcami. Także wiele problemów wynika z braku kompetencji menedżerskich i marketingowych ludzi odpowiedzialnych za ich realizacje. Mimo to już teraz przyczyniają się do podnoszenia świadomości regionalnej i przynoszą korzyści ekonomiczne dla regionu i jego mieszkańców.

Year

Volume

314

Pages

95-110

Physical description

Contributors

 • Mykolas Romeris University. Faculty of Politics and Management. Institute of Management
 • Mykolas Romeris University. Faculty of Politics and Management. Institute of Management

References

 • Barkauskienė K., Barkauskas V. (2012), Kauno regiono gyventojų turizmo produktu pasirinkimą lemiantys veiksniai, “Economics and management”, No. 17 (3), pp. 41-51.
 • Čepaitienė R. (2010), Paveldosauga globaliajame pasaulyje, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius.
 • Christensen B.C., Kenney M., Patton D. (2015), Regional Identity Can Add Value to Agricultural Products, ”California Agriculture”, No. 69(2), pp. 1-7.
 • Io M. (2013), Testing a Model of Effective Interpretation to Boost the Heritage Tourism Experience: A Case Study in Macao, ”Journal Of Sustainable Tourism”, No. 21(6), pp. 900-914.
 • Jordan L. (2012), Tourism, Culture and the Creative Industries: Exploring the Linkages, “Journal of Eastern Caribbean Studies [serial online]” September , Vol. 37(3/4), pp. 1-6.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów − Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (2010), Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0352 (accessed: 15.06.2016).
 • Kruczek Z., Zmyślony P. (2010), Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków.
 • Lewandowska A. (2009), Produkt turystyki uzdrowiskowej jako markowy produkt turystyczny województwa zachodnio pomorskiego, „Ekonomiczne Problemy Turystyczne”, nr 12, pp. 301-311.
 • Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa (2014), Nutarimas dėl lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programos patvirtinimo, Nr. 238, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vilnius, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a333640af3511e39b958c81fb177d0b (accessed: 17.06.2016).
 • Mazurek J., Kasperska E. (2014), Markowy produkt turystyczny regionu na przykładzie Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 18, pp. 109-122.
 • Molenda M. (2011), Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy, „Rocznik Żyrardowski”, t. 9, pp. 293-304.
 • Nyurenberger L.B., Yegorova N.N. (2015), Klasternyy podkhod kak osnova formirovaniya i prodvizheniya regionalnogo turprodukta, „Kemerovo State University Bulletin”, No. 7.2, pp. 234-238.
 • Olearnik J. (2013), Produkt turystyczny regionu – podejście marketingowe, http://olearnik.pl/witamy/wp-content/uploads/2013/03/Produkt-turystyczny-regionu-Janusz-Olearnik.pdf (15.06.2016).
 • O’Sullivan D., Jackson M.J. (2002), Festival Tourism: A Contributor to Sustainable Local Economic Development? “Journal of Sustainable Tourism”, No. 10 (4), pp. 325-342.
 • Rukuižienė R. (2006), The Possibilities for Co-Operation to up-Grade Tourism and Regional Products in Lithuania, ”Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development”, No. 7, pp. 136-138.
 • Sims R. (2009), Food, Place and Authenticity: Local Food and the Sustainable Tourism Experience, “Journal of Sustainable Tourism”, No. 17 (3), pp. 321-336.
 • UNWTO (2015), Tourism Highlights, 2015 Edition, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 (accessed: 15.06.2016).
 • Wilson V. (2014), Research Methods: Triangulation, “Evidence Based Library and Information Practice”, No. 9(1), pp. 74-75.
 • Žuromskaitė B., Dačiulytė R. (2015), Znaczenie programów edukacyjnych dotyczących chleba w popularyzacji turystyki kulinarnej na Litwie [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka: wokół wspólnego stołu, CUK, Łódź, pp. 273-290.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e4a3019e-f882-478c-ad46-52fd85648bfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.