PL EN


2016 | 291 | 139-155
Article title

Tendencje rozwojowe wybranych charakterystyk sytuacji demograficznej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Development trends in selected characteristics of demographic situation in the countries of Central and Eastern Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest analiza tendencji rozwojowych wybranych charakterystyk demograficznych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, które mają istotny wpływ na proces reprodukcji ludności i rozwój demograficzny. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych Eurostatu za okres 2000-2013 dla dziesięciu krajów, tj. Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Na podstawie wykresu W. Webba prześledzono także proces przemian typologicznych w zakresie kształtowania się relacji między przyrostem naturalnym ludności a saldem migracji.
EN
The goal of the study is to analyse development trends in selected demographic characteristics in the countries of Central and Eastern Europe that have significant impact on the process of reproduction of population and demographic development. The study was performed on the basis of Eurostat data for the period between 2000 and 2013 for ten countries including Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary. Based on Webb’s diagram the process of typological changes in the sphere of shaping the relationships between population growth and migration balance was also monitored.
Year
Volume
291
Pages
139-155
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Cieślak M. (1985), Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad pomiaru, "Studia Demograficzne", nr 1, s. 35-38.
 • Eberhardt P. (2014), Fazy rozwoju demograficznego Polski, Roczniki Nauk Społecznych, t. 6 (42), nr 2, s. 150-151, Lublin, https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RNS 2014nr2_s135-160_Eberhardt.pdf.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, SGH Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa, s. 33.
 • Kuropka I., Radzikowska B. (1989), Rozwój demograficzny wybranych krajów europejskich, "Studia Demograficzne", nr 2, s. 51-63.
 • Okólski M. (2004), Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa.
 • Pociecha J. (1990), Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich, "Studia Demograficzne", nr 4, s. 26.
 • Sokołowski A., Zając K. (1987), Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa, s. 81.
 • Sojka E. (2013), Demographic Potential on Labour Market of East-Central Europe [w:] W. Holina (red.), Gieografia mirowawo chazjajstwa: regionalizm w usłowiach globalizacji, Część 1, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, s. 260-273.
 • Sojka E. (2014), Health Condition of Ageing Populations of the European Union [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (eds.), "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 23, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, s. 135-148.
 • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database (dostęp: 14.05.2014).
 • [www 2] World Population Prospects: The 2012 Revision, United Nations, New York, 2013, http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf (dostęp: 10.04. 2014).
 • [www 3] http://www.oecd.org/els/mig/IMO%202012_Country%20Note%20Hungary.pdf (dostęp: 12.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e4a85653-e369-40b0-8e87-d33f9757877f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.