PL EN


2016 | 269 | 206-217
Article title

Pozycja konkurencyjna sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Authors
Content
Title variants
EN
Competitive position of agro-food sector in Poland and Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest określenie pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim towarów rolno-spożywczych pochodzących z Polski i Ukrainy. Szczególną uwagę poświęcono kierunkom zmian pozycji konkurencyjnej, gdyż trend zmian wskazuje na rozwój zjawiska w przyszłości. W pracy wykorzystano teorię przewag komparatywnych i posłużono się zmodyfikowanym modelem typu Balassy. Polskie i ukraińskie towary rolno- spożywcze są konkurencyjne na rynku UE, jednak w przypadku Polski ich konkurencyjność maleje, podczas gdy ukraińskich rośnie. Polska jest liczącym się dostawcą niektórych towarów, w szczególności mięsa i przetworów oraz wyrobów tytoniowych i produktów przemysłu zbożowego. Z kolei Ukraina stosunkowo niewiele dostarcza na rynek UE – są to głównie towary przeznaczone do wykorzystania przemysłowego, np. zboża, rzepak, soja oraz ich nieoczyszczone oleje.
EN
The aim of the study was to determine the competitive position on the European market of agro-food products from Polish and Ukraine. Particular attention was given to the lines changes the competitive position, as the trend changes indicates the development in the future. The work uses the theory of comparative advantage and used a modified model of the Balassa type. Polish and Ukrainian agro-food goods are competitive on the EU market, but in the case of Polish their competitiveness is decreasing, while Ukraine is on the rise. Poland is a significant supplier of certain goods, in particular meat and preparation of meat products, tobacco and grain industry. Ukraine relatively few supplies on the EU market; they are mostly goods intended for industrial use, for example. cereals, canola, soybeans, and their unrefined oils.
Year
Volume
269
Pages
206-217
Physical description
Contributors
author
 • SGGW w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu
References
 • Balassa B. (1965), Trade Liberalization and “Revealed” Comparative Advantage, “Manchester School of Economic and Social Studies”, No. 33, s. 99-124.
 • Bieńkowski W. (1995), Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fertö I., Hubbard J. (2003), Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors, “The World Economy”, Vol. 26, Issue 2, s. 247-259.
 • Guzek M. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa.
 • Lee J. (1995), Comparative Advantage in Manufacturing as a Determinant of Industrialization: The Korean Case, “World Development”, No. 23 (7), s. 1195-1214.
 • Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Mroczek R., red. (2014), Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013, seria „Program Wieloletni 2011-2014”, nr 117, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 142-153.
 • Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, seria „Program Wieloletni 2011-2014”, nr 7, IERGiŻ-PIB, Warszawa.
 • Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Rytko A. (2003), Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Rytko A. (2012), Competitiveness And Its Source In Foreign Trade Between the EU And the United States, “Actual Problems of Economics”, Vol. 2, No. 10, s. 25-34.
 • Rytko A. (2014), Competitiveness of Polish And Slovak Agri-Food Products On the European Market, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 12 (61), SGGW, Warszawa, s. 187-198.
 • Wesley E., Peterson F. Valluru S.R.K. (2000), Agricultural Comparative Advantage and Government Policy Interventions, “Journal of Agricultural Economics”, Vol. 51, Issue 3, s. 371-387.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e50b9986-fbe8-4703-abe2-4696d40378aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.