PL EN


2018 | 364 | 185-201
Article title

Ocena ryzyka eksploatacji urządzeń fotowoltaicznych dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych na terenie Polski

Content
Title variants
EN
The risk assessment for the operation of photovoltaic for their insurance of some random events in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ograniczone zasoby konwencjonalnych źródeł energii oraz wzrost dwutlenku węgla w atmosferze powodują, że sięgamy do odnawialnych źródeł energii. Już od wielu lat w państwach Europy Zachodniej obserwujemy rosnące wykorzystanie energii wiatru, słońca, energii geotermalnej dla celów energetycznych. W Polsce także wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej dla produkcji energii elektrycznej za pomocą urządzeń fotowoltaicznych. Jak każde urządzenie, także i urządzenia fotowoltaiczne narażone są na różnego rodzaju zdarzenia losowe. Celem artykułu jest ocena ryzyka niezbędna przy ubezpieczeniu urządzeń fotowoltaicznych od wybranych zdarzeń losowych. Na bazie podstawowych informacji o urządzeniach fotowoltaicznych stawiamy tezę o konieczności objęcia ochroną ubezpieczeniową tego rodzaju urządzeń. W artykule wskazujemy na podstawowe elementy oceny ryzyka ubezpieczeniowego, tj. przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności, sumę ubezpieczenia.
EN
Limited resources of conventional energy sources and an increase in carbon dioxide in the atmosphere causes that we turn to renewable energy sources. Already for many years in Western European countries, we observe the use of wind, solar and geothermal energy. Also in Poland for many years, there is interest in using solar energy for the production of electricity using photovoltaic devices. The article discusses the development of solar energy using photovoltaic, and indicates areas of insolation in Poland. Based on the basic information about the photovoltaic devices, we put the thesis of the need for insurance coverage of photovoltaic devices located on the construction site. In the article, we point to the basic elements of the evaluation of insurance risk in the subject, extent of liability, the sum insured.
Year
Volume
364
Pages
185-201
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Ekonomii i Zarządzania
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Ubezpieczeń
References
 • Aspekty ekonomiczne fotowoltaiki zintegrowanej z architekturą (2014), „Magazyn Fotowoltaiki”, nr 3, s. 42-43.
 • Bełtowska-Lehman E. (2011), Europejska Platforma Technologiczna Fotowoltaiki, „Magazyn Fotowoltaiki”, nr 3, s. 23-26.
 • Błażejewski Z. (2014), Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, „Czysta Energia”, nr 5, s. 38-39.
 • Bolesta J. (2015a), Fotowoltaika prosumencka w świetle ustawy o OZE (1), „Elektroinstalator”, nr 4, s. 6-9.
 • Bolesta J. (2015b), Fotowoltaika w Polsce – aktualny stan i perspektywy, „Czysta Energia”, nr 10, s. 36-39.
 • Bugała A., Frydrychowicz-Jastrzębska G. (2014), Bilans ekonomiczny pracy układów nadążnych w fotowoltaice dla lokalnych warunków miejskich, „Poznań University of Technology Academic Journals”, nr 79, s. 47-54.
 • Burchart M. (2008), Innowacyjne dworce z pompami ciepła, „Czysta Energia”, nr 5-6, s. 27-28.
 • Curkowski A. (2014), Ogólnoeuropejska mapa Repower map, „Magazyn Fotowoltaiki”, nr 4, s. 12-13.
 • Dąbrowski M. (2006), Fotowoltaiczne przetwarzanie energii, „Nowa Elektrotechnika”, nr 6, s. 6-10.
 • Duda D., Leśniewski W., Litwin W. (2008), Projekt i budowa małej jednostki pływającej zasilanej energią słoneczną, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 4, s. 32-36.
 • Frydrychowicz-Jastrzębska G., Szaferski M. (2008), Maksymalne wykorzystanie energii Słońca poprzez optymalne ustawienie panelu fotowoltaicznego, „Nowa Elektrotechnika”, nr 7-8, s. 13-15.
 • Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii. Integracja i przyłączenie do sieci (b.r.), Polskie Centrum Promocji Miedzi COPPER, European Institute Leonardo ENEGZ, www.lpqi.org (dostęp: 10.10.2018).
 • Głuchy D., Kurz D., Trzmiel G. (2013), Wpływ wiatru i śniegu na instalacje fotowoltaiczne w Polsce, “Poznań University of Technology Academic Journals”, nr 74, s. 24-25.
 • GUS (2005), Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.
 • GUS (2014), Energia ze źródeł odnawialnych, Warszawa.
 • Gutowski R. (2015), Typowe błędy wykonawców inwestycji, „Magazyn Fotowoltaiki”, nr 2, s. 9-11.
 • Hernas A. (2013), Wpływ fotowoltaiki na efektywność energetyczną budynku (1), „Elektroinstalator”, nr 4, s. 61-65.
 • Jak efektywnie magazynować energię w instalacjach fotowoltaicznych z korzyścią dla środowiska? (2015), „Elektroinstalator”, nr 6.
 • Karaś A. (2014), Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem, „Czysta Energia”, nr 4, s. 30-32.
 • Klugmann-Radziemska E. (2007), Urządzenia fotowoltaiczne – termalne (PVT), „Czysta Energia”, nr 7-8, s. 34-35.
 • Klugmann-Radziemska E. (2010), Koszty inwestycyjne instalacji fotowoltaicznych, „Czysta Energia”, nr 1, s. 18-19.
 • Klugmann-Radziemska E. (2014), Technologiczny postęp w fotowoltaice, „Czysta Energia”, nr 5, s. 40-42.
 • Kłopacki R. (2013), Elektrownia fotowoltaiczna w praktyce cz. 2, „Magazyn Fotowoltaika”, nr 2, s. 16-18.
 • Korzeniewska E., Drzymała A. (2013), Elektrownie fotowoltaiczne – aspekty techniczne i ekonomiczne, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 12, s. 325.
 • Kotowski W., Konopka E. (2011), Miejskie sieci ciepłownicze wspomagane energią słoneczną, „Czysta Energia”, nr 1, s. 26-27.
 • Kowalski M. (2013), System fotowoltaiczny poza siecią, „Magazyn Fotowoltaiczny”, nr 4, s. 22-23.
 • Koźmiński C., Michalska B. (2006), Usłonecznienie efektywne w Polsce, „Balneologia Polska”, nr 1, s. 46-50.
 • Krzyżak T. (2016), Księża stawiają na słońce, „Rzeczpospolita” 9 sierpnia.
 • Kurowski K., Wiśniewski G. (2003), Możliwości wykorzystania energii słonecznej w suszarnictwie produktów rolnych w Polsce, „Inżynieria Rolnicza”, nr 4, s. 159-165.
 • Lipiecka M. (2015a), Fotowoltaika nowe oblicze składowisk, „Czysta Energia”, nr 11, s. 24-27.
 • Lipiecka M. (2015b), Fotowoltaika w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, „Czysta Energia”, nr 7-8, s. 28-29.
 • Lorenc H., red. (2005), Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa.
 • Matuszko D. (2011), O terminologii dotyczącej promieniowania słonecznego, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 2-4, s. 27-30.
 • Mazur M., Partyka J. (2012), Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym, „Elekroinfo”, nr 5, s. 53-57.
 • Michalak P. (2011), Współczynnik przezroczystości atmosfery na wybranych stacjach Południowej i Wschodniej Polski, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 2-4, s. 23-26.
 • Moduły fotowoltaiczne – raporty (2013), „Czysta Energia”, nr 7-8, s. 34-36.
 • Monitoring systemów PV przez aplikacje mobilne (2014), „Magazyn Fotowoltaika”, nr 4, https://magazynfotowoltaika.pl/wp-content/uploads/2016/01/aplikacjemobilne_640.jpg (dostęp: 16.01.2019).
 • Mühlberger T. (2012), Maksymalny zysk, „Magazyn Fotowoltaika”, nr 3, s. 41-45.
 • Niedźwiedź T., red. (2003), Słownik meteorologiczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Oprzedkiewicz K., Teneta J. (2011), Problemy sterowania optymalnego zespołem orientowanych ogniw fotowoltaicznych, „Automatyka”, nr 2, s. 881-883.
 • Panele podążające za słońcem (2015), „Agroenergetyka”, nr 4, s. 22-25.
 • Przetargi fotowoltaiczne (2014), „Magazyn Fotowoltaika”, nr 2, s. 52.
 • Piliński M. (2013), Podstawy projektowania systemów fotowoltaicznych. Terminologia, elementy systemu, „Magazyn Fotowoltaika”, nr 1(dodatek), s. 4.
 • Piliński M. (2015), Najczęściej popełniane błędy w projektach PV, „Magazyn Fotowoltaika”, nr 1, s. 8-9.
 • Redliński M., Zapałowicz Z. (2010), Uproszczona metodyka obliczeń komina słonecznego, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 2-4, s. 61-64.
 • Rosołek K. (2013), Polski Rynek PV w liczbach, „Czysta Energia”, nr 10, s. 30.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, Dz.U. z 2014 r., poz. 505.
 • Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2016 r. (2017), Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 • Sebastian M. (2014), Zabezpieczenia przeciwporażeniowe instalacji PV, „Czysta Energia”, nr 1.
 • Sibiński M., Walczak S. (2013), Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne w aplikacjach elastycznych, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 10, s. 136-138.
 • Sikorski W. (2015), Nowe oblicza energetyki słonecznej, cz. 1, „Czysta Energia”, nr 12, s. 38-39.
 • Skrzypski J. (1990), O zależności natężenia promieniowania słonecznego od wielkości zachmurzenia i usłonecznienia, „Balneologia Polska”, nr 1-4, s. 65-82.
 • Solarna winda – innowacyjne rozwiązanie firmy Schindler, (2015), „Magazyn Fotowoltaiki”, nr 1, s. 14.
 • Sowa A. (2012), Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych, „Elektroinfo”, nr 4.
 • Sowa A. (2013), Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich, „Elektroinfo”, nr 6, s. 36-39.
 • Stando M. (2012), Certyfikacja instalatorów systemów PV, „Czysta Energia”, nr 7-8.
 • Strzyżewski J. (2010), Fotowoltaika, „Elektroinstalator”, nr 6, s. 46-48.
 • Szlachta J. (2013), Ogniwa DSSC – kolorowa przyszłość fotowoltaiki, „Czysta Energia”, nr 9, s. 56-59.
 • Trela G. (2013), Analiza opłacalności projektów fotowoltaicznych, „Czysta Energia”, nr 3, s. 26-28.
 • Trojanowska K. (2013), Suszarnie słoneczne – aspekty ekonomiczne, „Wodociągi i Kanalizacja”, nr 5, s. 76-80.
 • Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych Ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 984 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i 490.
 • Werner W.A. (2015), Wycena ograniczenia nasłonecznienia nieruchomości, „Nieruchomości”, nr 4.
 • Wincencik K. (2009), Ochrona odgromowa paneli słonecznych, „Elektroinfo”, nr 9, s. 108-109.
 • Wincencik K. (2014), Zagrożenia i ochrona instalacji prosumenckich PV, „Elektroinstalator”, nr 2, s. 14.
 • Wojciechowska U. (2011), Elektrownia w sanktuarium, „Czysta Energia”, nr 11, s. 28.
 • [www 1] https://magazynfotowoltaika.pl/29/ (dostęp: 16.01.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e5210b7f-8947-4b22-b42a-c5351c64fb64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.