PL EN


2016 | 272 | 120-130
Article title

Znaczenie standardu rachunku kosztów w realizacji polityki zdrowotnej - porównanie międzynarodowe

Content
Title variants
EN
The importance of costing standard for the realization of health policy - international comparison
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rolę standardu rachunku kosztów w realizacji polityki zdrowotnej, w szczególności w obszarze wyceny usług zdrowotnych i kontroli wydatków na opiekę zdrowotną. Analizą komparatywną objęto rozwiązania przyjęte w Polsce w 2015 r. i odniesiono je do standardów stosowanych w wybranych krajach W przypadku wszystkich krajów zastosowano metodę analizy dokumentacji. Standardy w większości badanych krajów charakteryzują się dużym stopniem szczegółowości i precyzji w odniesieniu do każdego etapu rachunku kosztów – zarówno ewidencji, jak i kalkulacji. Wytyczne regulują rodzajowy i podmiotowy podział kosztów, a także sposób alokacji kosztów ośrodków działalności pomocniczej oraz kalkulację jednostkowych kosztów w ośrodkach działalności podstawowej.
EN
The article presents the role of costing standard in the realization of health policy, in particular in the area of pricing health services and controlling health care spending. Comparative analysis covered the solutions adopted in Poland in 2015 in reference to the standards applied in selected countries. For all countries, the research method of documentation analysis was used. Standards in most of the countries are characterized by a high degree of detail and precision at each stage of the cost accounting – both collecting data and calculating costs. The guidelines regulate registry per cost categories and per cost centers, as well as the method of allocating costs of the ancillary cost centers and the calculation of unit costs in the final cost centers.
Year
Volume
272
Pages
120-130
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
References
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych (2008), Koszty procedur medycznych. Badanie pilotażowe, http://www.archiwum.aotm.gov.pl/index.php?tpl=pl/badaniepil (dostęp: 5.06.2014).
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2015), Plan Taryfikacji na 2015 r., http://www.aotm.gov.pl/www/assets/files/taryfikacja/Plan_pracy/Taryfikacja_plan_ 2015.pdf (dostęp: 20.08.2015).
 • Bundesministerium für Gesundheit (2013), Handbuch zur Dokumentation von Kostendaten in landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten, http://www.bmg.gv.at/ home/Schwerpunkte/Krankenanstalten/LKF_Modell_2015/Dokumentation_von_Kostendaten_ in_landesgesundheitsfondsfinanzierten_Krankenanstalten (dostęp: 20.08.2015).
 • Busse R. i in. red., (2011), Diagnosis-Related Groups in Europe: Moving towards Transparency, Efficiency and Quality in Hospitals, McGraw-Hill - Open University Press, Maidenhead.
 • Busse R., Schreyögg J., Smith P.C. (2006), Editorial: Hospital Case Payment Systems in Europe, "Health Care Management Science", Vol. 9(3).
 • Clark J.M. (1925), Studies in the Economics of Overhead Costs, "Political Science Quarterly", Vol. 40, No. 2, s. 296-299, za: A. Szychta (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Department of Health (2012), NHS Costing Manual, https://www.gov.uk/government/ publications/nhs-costing-manual, (dostęp: 20.08.2015).
 • Department of Health and Ageing (2011), Australian Hospital Patient Costing Standards, http://www.ihpa.gov.au/internet/ihpa/publishing.nsf/Content/Australia-Hospital-Patient- Costing-Standards.htm (dostęp: 20.08.2015).
 • Department of Health and Human Services, Centers for Medicare and Medicaid Services (2010), Provider Reimbursement Manual. Worksheet B part I Cost Allocation, http://www.cms.gov/Regulations-and- Guidance/Guidance/Transmittals/downloads/R1P240.pdf (dostęp: 20.08.2015).
 • Flejterski S. i in., red. (2008), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (2007), Kalkulation von Fallkosten. Handbuch zur Anwendung in Krankenhäusern, http://www.aok-gesundheitspartner. de/imperia/md/gpp/bund/krankenhaus/drg_system/drg_entwicklung/kh_drg _kalkulationshandbuch_070918.pdf (dostęp: 20.08.2015).
 • Kaplan R.S., Porter M.E. (2011), How to Solve the Cost Crisis in Health Care, "Harvard Business Review", September.
 • Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes (2012), Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière, http://www.sante.gouv.fr/ IMG/pdf/GUIDE_CAH___BOS_2011-3.pdf (dostęp: 20.08.2015).
 • Nederlandse Zorgautoriteit (2011), Kostprijsmodel DBC GRZ, http://werkenmetdbcs.nza.nl/ geriatrische-revalidatiezorg/overzicht-releases-2/dbc-pakket-2013-3/rz13a-2/ontwikkeling- 22/4212-20111201-dbc-grz-kostprijsmodel-v2-0/file/menu-ID-2532 (dostęp: 20.08.2015).
 • OECD (2013), Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
 • Raulinajtys-Grzybek M. (2012), Cost Information as the Basis for Pricing of Healthcare Services Financed from Public Funds [w:] J. Chluska (red.), Cost Management in the Enterprises under Globalization, T. II, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Raulinajtys-Grzybek M. (2014), Cost Accounting Models Used for Price-Setting of Health Services - An International Review, "Health Policy", Vol. 118.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, Dz.U. 2015, poz. 1126.
 • Ryć K., Skrzypczak Z., red. (2011), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sveriges Kommuner och Landsting (2009), Nationella KPP-principer, version 2 Kostnad per Patient, http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationella-kpp-principer-version- 2-kostnad-per-patient.html (dostęp: 20.08.2015).
 • Świderska G.K., red. (2014), Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ustawa, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Walshe K., Smith J., red. (2006), Healthcare Management, Open University Press, Maidenhead.
 • [www 1] http://www.who.int/topics/health_policy/en/ (dostęp: 14.08.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e5d4fadf-625f-4470-a656-32be18a53142
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.