PL EN


2017 | 327 | 78-96
Article title

Rozkład przestrzenny powiązań gospodarczych miast regionu łódzkiego

Content
Title variants
EN
Spatial distribution of town’s economic linkages in Lodz region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania poświęconego identyfikacji zależności pomiędzy wielkością, strukturą i kierunkiem powiązań gospodarczych (rozumianych jako relacja przestrzenna pomiędzy siedzibą firmy i siedzibą ich oddziałów terenowych według bazy REGON) oraz odległości czasowej pomiędzy obiema lokalizacjami (z analizy wykluczono relacje zachodzące w obrębie jednego miasta) dla miast województwa łódzkiego. Odległość czasową w badaniu określono przyjmując, że przemieszczenia odbywają się indywidualnym transportem samochodowym. Badanie przeprowadzono dla dwóch wariantów – sytuacji, w której jednostka macierzysta znajduje się w badanym mieście, oraz takiej, w której jednostka macierzysta znajduje się poza badanym miastem Zakres przestrzenny analizy obejmuje województwo łódzkie.
EN
The main goal of the article is identification of relationships between the character of economic linkages (represented by the ownership linkages) and the time distance between location of the local and main units. The study was conducted for two variants – a situation in which the main unit is located in the city and the other in which the main unit is located outside the city. The spatial scope of the analysis covers the Lodz region.
Year
Volume
327
Pages
78-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Baradaran S., Ramjerdi F. (2001), Performance of Accessibility Measures in Europe, “Journal of Transportation and Statistics”, Vol. 4, Iss. 2-3, s. 31-48.
 • Bartosiewicz B. (2012), Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym [w:] B. Bartosiewicz, I. Pielesiak, T. Marszał (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK, nr 147, PAN, Warszawa, s. 83-101.
 • Bartosiewicz B. (2015), Influence Range of Towns in the Light of Economic Linkages – an Example of Small and Medium-Sized Towns in the Lodz Voivodeship, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica”, vol. VIII, s. 54-66.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I., red. (2012), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK, tom 147, PAN, Warszawa.
 • Bruinsma F.R., Rietveld P. (1998), The Accessibility of European Cities: Theoretical Framework and Comparison of Approaches, “Environment and Planning”, Vol. 30, Iss. 3, s. 499-521.
 • Chojnicki Z. (1961), Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie międzywojewódzkim: kartogramy, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN, Warszawa.
 • Domański R. (1963), Zespoły sieci komunikacyjnych, Prace Geograficzne, t. 41, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Geurs K.T., Eck R. van (2001), Accessibility Measures: Review and Applications. RIVM Report 408505 006, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
 • Geurs K.T., Wee B. van (2004), Accessibility Evaluation of Land – Use and Transport Strategies: Review and Research Directions, “Journal of Transport Geography”, Vol. 12, s. 127-140.
 • Gęsiarz Z. (1982), Zarys geografii transportu, WSiP, Warszawa.
 • Hagget P. (1972), Human Geography. A Modern Synthesis, Metheun, London.
 • Haklay M. (2010), How Good Is Volunteered Geographical Information? A Comparative Study of OpenStreetMap an Ordnance Survey Datasets, “Environment and Planning B: Planning and Design”, Vol. 37, s. 682-703.
 • Komornicki T. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno- gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne, nr 190, PAN. Warszawa.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W. (2009), Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK, z. 241, PAN, Warszawa.
 • Lijewski T. (1967), Dojazdy do pracy w Polsce, Studia KPZK, t. 15, PAN, Warszawa.
 • Matczak A., Michalski W. (1982), Przepływy towarowe jako podstawa wyznaczania związków przestrzennych Sieradza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, nr 1, s. 129-152.
 • Morrill R.L. (1970), The Spatial Organization of Society, Duxbury Press, Belmont.
 • Ratajczak W. (1999), Modelowanie sieci transportowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, z. 233, IGiPZ, PAN, Warszawa.
 • Schürmann C., Spiekermann K., Wegener M. (1997), Accessibility Indicators: Model and Report, SASI Deliverable D5, Institute of Spatial Planning, Dortmund.
 • Sobczyk W. (1985), Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, PWN, Warszawa.
 • Spiekermann K., Neubauer J. (2002), European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio Working Paper, Stockholm.
 • Spiekermann K., Wegener M. (1996), Trans-European Networks and Unequal Accessibility in Europe, “European Journal of Regional Development”, Vol. 4, s. 35-42.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, nr 85(2), s. 173-197.
 • Taylor Z. (1999), Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, t. 171, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Törnqvist G. (1970), Contact Systems and Regional Development, Lund Studies in Geography B 35, C.W.K. Gleerup, Lund.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997, Nr 98, poz. 602 wraz z późn. zm.
 • Vickerman R.W., Spiekermann K., Wegener M. (1999), Accessibility and Economic Development in Europe, “Regional Studies”, Vol. 33(1), s. 1-15.
 • Warakomska K. (1992), Zagadnienie dostępności w geografii transportu, „Przegląd Geograficzny”, t. 64, nr 1-2, s. 67-76.
 • Wiśniewski S. (2015), Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e5d9d089-309f-4598-899e-0a751de757ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.