PL EN


2017 | 342 | 11-21
Article title

Koncepcja wieloagentowego systemu wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi w gospodarce

Content
Title variants
EN
A conception of multi-agent early warning system for crisis in economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonujące dotychczas systemy wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi w gospodarce odnoszą się jedynie do konkretnych branż lub grup kilku branż w gospodarce i są skierowane przeważnie do wybranych grup użytkowników. Występowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych w całej przestrzeni gospodarczej wymaga jednak uniwersalnego podejścia do konstrukcji systemów wczesnego ostrzegania. W artykule opracowano koncepcję systemu obejmującego swoim zakresem zarówno użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstwa, jak i całe gospodarki w ujęciu globalnym. System ten składa się z następujących modułów: konwersji istniejących i nowo tworzonych modeli systemów wczesnego ostrzegania, kolektywów człowiek-agent oraz integracji, oceny wiedzy i personalizacji. Funkcjonowanie tego typu systemu może wpłynąć na wzrost poziomu skuteczności prognoz ostrzegawczych oraz na wzrost poziomu efektywności decyzji umożliwiających podjęcie działań wyprzedzających, co w konsekwencji może ograniczać skutki kryzysów w gospodarce.
EN
So far early warning systems for crises in the economy refer only to specific industries or groups of several industries in the economy and are directed mainly to selected groups of users. The occurrence of unfavorable economic phenomenon across the economic space, however, requires an universal approach to the construction of an early warning systems. Therefore, the concept of a system that includes both individual users and enterprises, as well as entire economies in a global perspective, have been developed in this paper. The system consists of the following modules: conversion of existing and newly created models of early warning systems, human-agent collectives and integration, knowledge assessment and personalization. The functioning of this type of system may affect the increase of the effectiveness of warning forecasts and the increase in the level of effectiveness of decisions allowing for taking pre-emptive actions, which in consequence may limit the effects of crises in the economy.
Year
Volume
342
Pages
11-21
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
 • Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania. Katedra Systemów Informatycznych
 • Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania. Katedra Systemów Informatycznych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Zakład Nauk Ekonomicznych
References
 • Azis I.J., Shin H.S. (2015), Early Warning Indicators for Financial Vulnerabilities [w:] I.J. Azis, H.S. Shin (eds.), Managing Elevated Risk, Springer, Singapore, s. 45-60.
 • Bussiere M., Fratzscher M. (2006), Towards a New Early Warning System of Financial Crises, “Journal of International Money and Finance”, No. 25(6), s. 953-973.
 • Bytniewski A., Hernes M. (2014), Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych w procesie zarządzania wiedzą w organizacji gospodarczej, „E-mentor”, nr 2(54), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 40-45.
 • Catullo E., Palestrini A., Grilli R., Gallegati M. (2017), Early Warning Indicators and Macro-Prudential Policies: A Credit Network Agent Based Model, “Journal of Economic Interaction and Coordination”, 26, s. 1-35, https://link.springer.com/article/10.1007/s11403-017-0199-y (dostęp: 25.02.2017).
 • Edison H.J. (2003), Do Indicators of Financial Crises Work? An Evaluation of an Early Warning System, “International Journal of Finance & Economics”, Vol. 8, Iss. 1, s. 11-53.
 • Hellwig Z. (1985), Warning Forecasts, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 301, Wrocław.
 • Jennings N.R., Moreau L., Nicholson D., Ramchurn S., Roberts S., Rodden T., Rogers A. (2014), Human-Agent Collectives, “Communications of the ACM”, No. 57(12), s. 80-88.
 • Jung H., Jeong H.Y. (2011), Early Warning Systems in the Republic of Korea: Experiences, Lessons, and Future Steps, ADB Working Paper series on Regional Economic Integration, No. 77.
 • Kim D.H., Lee S.J., Oh K.J., Kim T.Y. (2009), An Early Warning System for Financial Crisis Using a Stock Market Instability Index, “Expert Systems”, No. 26(3), s. 260-273.
 • Korol T. (2003), Early Warning Models Against Bankruptcy Risk for Central European and Latin American Enterprises, “Economic Modelling”, Vol. 31, s. 22-30.
 • Lin C., Khan H.A., Chang R., Wang Y. (2008), A New Approach to Modeling Early Warning Systems for Currency Crises: Can a Machine-Learning Fuzzy Expert System Predict the Currency Crises Effectively? “Journal of International Money and Finance”, No. 27(7), s. 1098-1121.
 • Mitra S., Erum (2012), Early Warning Prediction System for High Inflation: An Elitist Neuro-genetic Network Model for the Indian Economy, “Neural Computing and Applications”, No. 22(1), s. 447-462.
 • Nguyen N.T. (2008), Advanced Methods for Inconsistent Knowledge Management, Springer-Verlag, London.
 • Siedlecka U. (1993), Prognozy ostrzegawcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 651, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M. (2014), Identification of the Knowledge Conflicts’ Sources in the Architecture of Cognitive Agents Supporting Decision-making Process [w:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Warszawa.
 • Sztojanov E., Stamatescu G., Sztojanov I. (2016), Early-Warning of Financial Crises Based on Fuzzy Logic, “Soft Computing Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing”, Vol. 357, V. Balas, L. Jain, B. Kovačević (eds.), Springer, Cham, s. 1109-1118.
 • Wiltshire A. (2006), Developing Early Warning Systems: A Checklist, Proceedings of the 3rd International Conference on Early Warning EWC III, Bonn, Germany.
 • Yoon W.J., Park K.S. (2014), A Study on the Market Instability Index and Risk Warning Levels in Early Warning System for Economic Crisis, “Digital Signal Processing”, Vol. 29, s. 35-44, http://dx.doi.org/10.1016/j.dsp.2013.09.011 (dostęp: 27.02.2017).
 • [www 1] Kryzys ekonomiczny, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kryzys-ekonomiczny;3928086.html (dostęp: 01.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e679476a-7c09-44bd-b41e-2d16d88ad2d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.