PL EN


2016 | 284 | 66-75
Article title

Standardy raportowania danych CSR - wyniki badania ankietowego

Content
Title variants
EN
CSR reporting standards - the results of a survey
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, które standardy i w jakim stopniu są stosowane przez firmy uznane w Polsce za społecznie odpowiedzialne. Przeanalizowano też zależność między stosowaniem wybranych standardów sprawozdawczości CSR a oceną korzyści związanych z tym, że firma jest postrzegana jako społecznie odpowiedzialna. Przeprowadzone badania potwierdziły duże znaczenie standardów GRI, natomiast to, czy przedsiębiorstwa stosują zewnętrzne standardy raportowania różni się między sektorami działalności. Takie cechy, jak dłuższy okres raportowania danych pozafinansowych oraz udział zewnętrznej firmy eksperckiej w opracowaniu raportów zwiększały wykorzystanie GRI w badanych firmach. Stosowanie standardów może też przyczynić się do pełniejszego uświadomienia podmiotom korzyści, jakie są związane z przyjęciem przez firmy idei społecznej odpowiedzialności.
EN
The purpose of the paper is to present what standards and to what extent are being used in Polish socially responsible companies. We have also analysed the relationship between the implementation of certain standards and the assessment of the benefits stemming from the fact that the company is perceived as socially responsible. The results obtained confirmed the significance of GRI standards but the use of certain reporting standards differs from one sector to the other. Additionally, some firm characteristics, such as longer reporting period and the participation of external consultant in reporting, increased the use of GRI standards in researched companies. The use of those standards can also contribute to a better understanding of company benefits connected with the idea of social responsibility.
Year
Volume
284
Pages
66-75
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Andrejczuk M., Krawcewicz M. (2013), Mapa standardów i wytycznych dla raportowania danych pozafinansowych [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes. pl/ public/files/Wspolna%20odpowiedzialnosc_Raportowanie%20spoleczne- PODGLAD.pdf (dostęp: 28.07.2015).
 • Annual CSR Outlook 2015, http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje_2015/ annual_csr_outlook_2015.pdf (dostęp: 10.07.2015).
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa, s. 23-45.
 • Fijałkowska J. (2013), Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 311, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 141-151.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2013), Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, s. 290-299 http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/projekt/H%B9bek% 20TNOIK%202013.pdf (dostęp: 31.07.2015).
 • ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna, http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/ discovering_iso_26000PL.pdf (dostęp: 06.09.2015).
 • Koszewska M. (2011), Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny czynnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów [w:] R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 193-221.
 • KPMG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, http://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/corporateresponsibility- reporting-survey-2013.aspx (dostęp: 25.08.2015).
 • Różańska E. (2015), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1, s. 167-177.
 • SA8000 Guidance - 2008 Standard (2013), Social Accountability International http://saintl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000ConsolidatedGuidance2013.pdf (dostęp: 07.09.2015).
 • Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw (2013), CRi- DO, AGH http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/pmp_MG_raportowanie%20 zintegrowane_A4_EMISJA_press.pdf (dostęp: 05.09.2015).
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, [za:] Różańska E. (2015), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1, s. 167-177.
 • Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu (2011), CSRinfo, Warszawa.
 • Wensen Van K., Broer W., Klein J., Knopf J. (2011), The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union, European Union.
 • [www 1] https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (dostęp: 06.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e6ff6b63-1a77-48f3-a49f-11cc1ad1b4c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.