Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 31-45

Article title

Nowe zagrożenia dla konsumentów wynikające z rozwoju FinTech

Content

Title variants

EN
New consumer threats resulting from the development of FinTech

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę dynamicznego rozwoju FinTech, rozumianego jako innowacje w usługach finansowych oparte na nowoczesnych technologiach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla interesów konsumentów wynikające z przemian w tym obszarze, będące w szczególności rezultatem niedostatecznej regulacji, ryzyka wykluczenia cyfrowego, asymetrii informacyjnej, zagrożeń dla prywatności i cyberprzestępczości. Zostały one ocenione na tle najbardziej charakterystycznych przejawów rozwoju FinTech. Przedmiotem analizy były także próby regulacji sektora FinTech w Polsce i na szczeblu Unii Europejskiej. W tym celu dokonano analizy najnowszego ustawodawstwa.
EN
The article discusses dynamic development of FinTech, understood as innovations in financial services based on modern technologies. The aim of the article is to present the threats to consumers’ interests resulting from changes in this area, which are in particular the result of insufficient regulation, risk of digital exclusion, information asymmetry, threats to privacy and cybercrime. They have been evaluated on the background of the most characteristic manifestations of FinTech development. The subject of the analysis was also attempts to regulate the FinTech sector in Poland and at the level of the European Union. For this purpose, the latest legislation has been analyzed.

Year

Volume

379

Pages

31-45

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji

References

 • Bąk J., Pietrzyk W. (2018), Rynek Forex. Zagrożenia i prawa uczestników nieprofesjonalnych. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Buszko M., Krupa D., Sadłakowski D., red. (2017), Perspektywa, wyzwania współczesnych finansów i gospodarki, t. 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Deloitte (2017), Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-PL.PDF (dostęp: 15.10.2018).
 • Discussion Paper on the EBA’s Approach to Financial Technology (FinTech) (2017), EBA/DP/2017/02.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca Dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca Dyrektywę 2007/64/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U.L 337/35 z 23.12.2015 r.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2017a), Cyfryzacja i innowacyjne modele biznesowe w europejskim sektorze finansowym – skutki dla zatrudnienia i klientów, 2017/C 246/02, Dz.Urz.UE L C-246/8.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2017b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, COM(2017), 292 final.
 • Financial Stability Board (2017), Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention.
 • Folwarski M. (2016), Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 451, s. 89-98.
 • Harasim J., Niczyporuk A. (2017), Zagrożenia interesów konsumenta związane z korzystaniem z rachunku bankowego i sposoby ich ograniczania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 339, s. 71-94.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2017), Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech).
 • Komunikat Komisji Europejskiej z 8.03.2018 r., Plan działania w zakresie technologii finansowej: w kierunku bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora finansowego, COM(2018), 109 final.
 • Kuchciński A. (2013), Rynek kart płatniczych w Polsce, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4(38), s. 103-115.
 • Lee I. (2018), Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges,“Business Horizons”, Vol. 61, Iss. 1, s. 35-46.
 • Michalczyk W. (2018), Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego, „Ekonomia XXI wieku”, nr 1(17), s. 41-67.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2016), Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, Informacje o kontroli P/16/007, Forex, kantorów internetowych i rynku walut wirtualnych, Departament Budżetu i Finansów.
 • Piech K., red. (2017), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17.05.2017 r. w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego, 2016/2243(INI).
 • Schulte P., Liu G. (2018), FinTech is Merging with IoT and AI to Challenge Banks: How Entrenched Interests Can Prepare, “The Journal of Alternative Investments”, Vol. 20(3), s. 41-57, https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.041.
 • Sobiecki G. (2015), Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina: status prawny i interpretacja ekonomiczna, „Problemy Zarządzania”, nr 13/3(1), s. 144-163.
 • Solarz M. (2017), FinTech – innowacje usług finansowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”, nr 43(4), s. 233-250.
 • Szpringer W. (2016), Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, „e-mentor”, nr 2(64), s. 56-69, http://dx.doi.org/10.15219/em64.1240 (dostęp: 27.10.2018).
 • Szpringer W. (2017a), FinTech – konkurencja a regulacja na rynku usług finansowych [w:] W. Rogowski (red.), Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution, C.H. Beck, Warszawa, s. 3-27.
 • Szpringer W. (2017b), Kierunki regulacji sektora fin-tech na rynku usług finansowych, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum, Warszawa, http://alterum.pl/uploaded/Szpringer%20full%20last.pdf (dostęp: 27.10.2018).
 • Szpringer W. (2017c), Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2018), Świat cyfrowych finansów ryzyka i zagrożenia, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21398https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21398 (dostęp: 27.10.2018).
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r., poz. 1075.
 • Zalan T., Toufaily E. (2017), The Promise of Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive, “Contemporary Economics”, Vol. 11, No. 4, s. 415-430.
 • Zmieniony wniosek Komisji Europejskiej z dnia 12.09.2018 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające: Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), Rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), Rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital, Rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, Rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, Rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, Rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz Dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, COM(2018), 646 final, 2017/0230 (COD).
 • [www 1] https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech (dostęp: 12.10.2018).
 • [www 2] http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2016/12/FinTech_w_Polsce_bariery_i_szanse_rozwoju.pdf (dostęp: 16.10.2018).
 • [www 3] https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampania_spoleczna (dostęp: 17.10. 2018).
 • [www 4] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Forex_wyniki_58546.pdf (dostęp: 18.10.2018).
 • [www 5] https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech (dostęp: 17.10.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e7253fb0-a757-4c8c-ae54-2d7211040d9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.