PL EN


2017 | 341 | 99-109
Article title

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych w Polsce w latach 1994-2017

Content
Title variants
EN
The financial statement of non-governmental organizations in Poland in the years 1994-2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje pozarządowe jako instytucje zaufania publicznego są szczególnie wrażliwe na zmiany w przepisach prawa. W latach 1994-2017 prawodawstwo związane z raportowaniem działalności organizacji pozarządowych w Polsce było wielokrotnie zmieniane. Zwłaszcza ostatnie lata obfitują w nowe regulacje w tym zakresie. Celem artykułu jest przegląd oraz próba usystematyzowania obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych w Polsce po 1994 r., ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w tym zakresie. Niniejsze rozważania są głosem w dyskusji nad modelem sprawozdawczym organizacji pozarządowych w Polsce, a podczas ich przeprowadzania zastosowano następujące metody badawcze: analizę aktów prawnych, a także metodę indukcji i syntezy podczas formułowania wniosków.
EN
Non-governmental organizations as institutions of public trust are particularly sensitive to changes in the law. In the years 1994-2017 legislation related to the reporting of NGOs in Poland was repeatedly changed. Especially last years are full of new regulations in this area. The aim of this article is to provide a review and systematize reporting obligations of non-governmental organizations in Poland after 1994, with special emphasis on the latest regulations in this field. These considerations contribute to the discussion on the reporting model of non-governmental organizations in Poland. The author applied the following research methods: the analysis of legal acts, as well as the induction and synthesis method used in formulating conclusions.
Year
Volume
341
Pages
99-109
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Rachunkowości i Controllingu
References
 • Czaja-Cieszyńska H. (2017), Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 2(127).
 • Czubakowska K., Winiarska K. (2015), Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nawrocki W. (2017), Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dz.U. 2001, nr 137, poz. 1539.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2015, poz. 2178.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Dz.U. 1998, nr 115, poz. 748.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Dz.U. 1994, nr 140, poz. 789 i Dz.U. z 1996 r., nr 95, poz. 435.
 • Supera-Markowska M. (2014), Rachunkowość organizacji pozarządowych, Espol Sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2014, poz. 1100.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych nowelizacji ustaw. Dz.U. 2017, poz. 61.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych nowelizacji ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591; Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694; Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223; Dz.U. 2013, poz. 330; Dz. U. 2016, poz. 1047.
 • Waniak-Michalak H. (2015), Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji, „Rachunkowość”, nr 6, https://rachunkowosc.com.pl (dostęp: 25.09.2017).
 • Woźniak E. (2017), Rachunkowość organizacji pozarządowych od 2017 r., „Rachunkowość”, nr 4, https://rachunkowosc.com.pl (dostęp: 25.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e7c3b5a0-4286-4fdc-acb8-088bb1a8c1a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.