PL EN


2018 | 358 | 161-172
Article title

Realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna podatku od towarów i usług – wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Fulfilment of the neutrality principle versus fiscal function of the tax on goods and services - selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że istnieje pewne napięcie pomiędzy realizacją zasady neutralności a funkcją fiskalną podatku od towarów i usług. W zakresie przestrzegania tej zasady ustawodawca jest związany prawem unijnym. Niemniej jednak, w niektórych obszarach prawo to pozostawia państwu członkowskiemu swobodę kształtowania własnego systemu podatkowego. W zakresie tej swobody, jak wynika z dokonanej analizy, podstawowym kryterium, przy podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków zmian w zakresie podatku od towarów i usług, była funkcja fiskalna podatku. Oczywiście konieczność zapewnienia dochodów budżetowych na określonym poziomie zawsze będzie priorytetem dla każdej władzy państwowej. Realizacja funkcji fiskalnej podatku od towarów i usług powinna zawsze być jednak konfrontowana z koniecznością realizacji jednej z fundamentalnych cech tego podatku, tj. zasadą neutralności. Zakres respektowania zasady neutralności w konstrukcji podatku od towarów i usług ma istotne znaczenie dla realizacji funkcji fiskalnej tego podatku.
EN
It follows from the analysis that there is some tension between the implementation of the principle of neutrality and the fiscal function of the tax on goods and services as a type of value added tax binding in the EU. It is true that our legislation should follow EU law. Nevertheless, in some areas the Member State has the freedom to form its own tax system. With regard to this freedom, as is clear from the analysis, the basic criterion in the decision process with respect to the change in the tax on goods and services is the fiscal function of the tax. Of course, the need to ensure budget revenue at a certain level will always be a priority for every state authority. However, the fiscal function of the tax on goods and services should always be set against the need to comply with one of the fundamental features of this tax, i.e. the principle of neutrality. This shows that the extent to which the principle of neutrality in the construction of the tax on goods and services is followed has a significant impact on the fulfillment of the fiscal function of that tax.
Year
Volume
358
Pages
161-172
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomicznych w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Aizenman J., Jinjarak Y. (2006), The Collection Efficiency of the Value Added Tax: Theory and International Evidence, „The Journal of International Trade & Economic Development”, 15/2, June.
 • van Brederode R.F. (2009), System of General Sales Taxation. Theory, Policy and Practice, Kluwer Law International, s. 49.
 • Dyrektywa (2006) Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 347.
 • Ebrill L., Keen M., Bodin J. P., Summers V. (2001), The Modern VAT, International Monetary Fund, rozdział 5.
 • Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Hybka M.M. (2011), Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 6.
 • James K. (2015), The Rise of the Value-Added Tax, Cambridge University Press, s. 25 i n.
 • Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz. Urz. WE L 145.
 • Ustawa (2004) z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2011.177.1054 z dnia 2011.08.26 ze zm.
 • [www1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 10.04.2018).
 • [www2] http://mf.gov.pl (dostęp: 10.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e7fd2650-0d21-4b3c-89d8-03a8a148bd94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.