Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 3(456) | 1-8

Article title

Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
DISABLED WOMEN’S MARGINALITY – PERSPECTIVES OF LEGAL PROTECTION IN LIGHT OF INTERNATIONAL LAW

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poddano analizie międzynarodowe dokumenty prawne zawierające prawa osób niepełnosprawnych , szczególnie te uwzględniające sytuację dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych. Omówiono przyznane im gwarancje prawne w dostępie do różnych sfer społecznego funkcjonowania, mające na celu przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Ponadto omówiono dokumenty UE kształtujące politykę w państwach Unii wobec niepełnosprawnych kobiet. Ukazano rolę ustawodawstwa i ochrony prawnej w kształtowaniu partycypacji społecznej kobiet niepełnosprawnych i zapewnieniu im lepszej jakości życia. Zwrócono uwagę na przeszkody utrudniające im korzystanie z przysługujących praw.
EN
In the paper there are analyzed international legal documents related to disabled persons’ rights (especially there are presented legal aspects related to disabled girls’ and women’s situation). There are discussed legal guarantees related to the improvement of the access to different spheres of social functioning – that are the guarantees aimed at the social marginalization and exclusion prevention. Moreover there are analyzed the EU documents shaping the EU policy related to the disabled women’s situation. There is presented the legislation’s and legal protection’s role in the shaping disabled women’s social participation and providing them better life quality. The attention is also focused at the obstacles hindering them making use of their rights.

Year

Volume

39

Issue

Pages

1-8

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e82f290e-4fdd-4e82-8ae3-5939f88f1f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.