Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 21-30

Article title

Dodatkowe wynagrodzenia w programie Horyzont 2020 jako wstęp do nowego podejścia w kwestii wynagradzania pracowników naukowych zatrudnionych w polskim sektorze finansów publicznych, realizujących prace badawczo-rozwojowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Additional remuneration in Horizon 2020 programme as an introduction to the new attitude towards remuneration of scientists employed in Polish public finance sector who conduct scientific projects co-financed by European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problematykę wynagradzania pracowników naukowych zatrudnionych w polskim sektorze finansów publicznych, podejmujących prace związane z realizacją projektów naukowych współfinansowanych ze środków europejskich. Przyczyną podjęcia niniejszych rozważań jest ograniczenie możliwości wypłacania dodatkowych wynagrodzeń, które to ograniczenie wynika z wytycznych dla projektów europejskich Horyzont 2020. Rozwiązanie problemu wynagradzania pracowników w projektach Horyzont 2020 wymaga zrozumienia przyczyny powstania dyskusyjnej kwestii. Wytyczne dla projektów europejskich w ramach wynagradzania, stworzone pod kątem systemów pracy i wynagrodzeń Europy Zachodniej, w Polsce są trudne do zastosowania. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że problem jest głęboki i wynika z uwarunkowań historycznych oraz społecznych.
EN
The article stipulates the issue of rewarding scientists, employed in Polish public finance sector, who conduct research projects co-financed by European Union. The reason for deliberations is the limited additional remuneration, implemented by Horizon 2020 Framework Projects guidance. The solution to the problem can be adapted only when the background of the issue is understood. The remuneration guidelines of the European projects are being created mainly from the Western Europe point of view, and in accordance to the complex western remuneration systems. According to the analysis presented in the article, the problem is elaborate.

Year

Volume

286

Pages

21-30

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości

References

 • Andrałojć M. (2010), System wynagrodzeń: uwarunkowania kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna a Wolters business, Warszawa.
 • Hahn D., Martan L., red. (1988), Metody wynagradzania w przedsiębiorstwach przemysłowych Republiki Federalnej Niemiec i Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Jacukowicz Z. (1977), Skuteczny system wynagradzania w firmie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 • Juszczak A. (2011), Umowy w projektach unijnych, http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/ 686536.html (dostęp: 20.03.2016).
 • Kawka T. (2014), Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki: uwarunkowania, funkcje, konfiguracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kopertyńska M.W. (2000), System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kozioł L., red. (1997), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie: zarys problematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Mortensen D.T. (2012), Dyspersja płac: dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie? Tłum. Z. Matkowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sajkiewicz B. (2010), Motywowanie do innowacyjności [w:] S. Borkowska (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Siemiaszko A., Trammer B. (2014), Uwagi do systemu wynagradzania w programie ramowym Horyzont 2020, https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/Uwagi _KPK_140120.pdf (dostęp: 20.03.2016).
 • Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, Nr 24, poz. 141 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. 2015, poz. 2008.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2005 r., sygn. akt III APa89/05, Apel.-W-wa 2006/2/8.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference _docs.html#h2020-grants-manual-amga (dostęp: 20.03.2016).
 • [www 2] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polska-tworzy-kolejna-koalicje -panstw-ue-w-sprawie-horyzontu-2020.html (dostęp 20.03.2016)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e89fdb07-095d-43fd-a0f0-4ed014b4e824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.