PL EN


2016 | 303 | 23-219
Article title

Możliwości finansowe samorządu terytorialnego a poziom życia mieszkańców polski wschodniej - wykorzystanie analizy kanonicznej

Content
Title variants
EN
The financial possibilities of local governments and living standards of people in eastern Poland - with the use of canonical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie zależności między możliwościami finansowanymi a poziomem życia mieszkańców powiatów Polski Wschodniej. Ze względu na wielowymiarowość analizowanych kategorii wykorzystano analizę kanoniczną, będącą uogólnieniem liniowej regresji wielorakiej. Badaniem objęto 87 powiatów ziemskich w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko- -mazurskim. Analiza kanoniczna została poprzedzona identyfikacją wartości odstających oraz oceną normalności rozkładów. W celu dokonania oceny istotności statystycznej analizowanych zmiennych kanonicznych przeprowadzono test istotności lambda Wilksa. W ramach analizy kanonicznej obliczono znaczną liczbę wskaźników, w tym m.in. korelacje kanoniczne, redundancję całkowitą, wariancje wyodrębnione. Głównym kryterium doboru zmiennych była ich kompletność i dostępność dla wszystkich badanych obiektów w 2014 r.
EN
The aim of this article is to define the correlation between financial possibilities and living standards of people in thevoivodeships of Eastern Poland. Due to the multidimensional nature of the analysed categories, canonical analysis was used as a generalization of the multiple linear regression. 87 districts (poviats) in the Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships were included in the research. The canonical analysis was preceded by detection of outliers and normal probability evaluation. Wilk’s lambda significance test was conducted in order to evaluate the statistical significance of the analysed canonical variables. A substantial number of indicators like canonical correlations, total redundancy and separate variances were calculated with the use of canonical analysis. Their completeness and availability for everyone examined objects in 2014 were the main criterion for variables selection.
Year
Volume
303
Pages
23-219
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Katedra Ekonomii
References
 • Borga M. (2001), Canonical Correlation a Tutorial, http://www.imt.liu.se/~magnus/cca/ tutorial/tutorial.pdf (dostęp: 2.06.2016).
 • Borys T. (red.) (1999), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Box G.E.P., Cox D.R. (1964), An Analysis of Transformations, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B (Methodological), Vol. 26, No. 2, s. 211-252.
 • Cavadias G.S., Ouarda T.B.M.J., Bobee B., Girard C. (2001), A Canonical Correlation Approach to The Determination Of Homogeneous Regions for Regional Flood Estimation of Ungauged Basins, "Hydrological Sciences Journal", No. 46(4), s. 499-512.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe, narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hansen M.E., Grubb F. (2002), Anthropometric Versus Income Measures of the Standard of Living: Issues of Theoretical Consistency, http://www.humanics-es.com/ anthro11-13-02.pdf (dostęp: 2.06.2016).
 • Hardoon D.R., Szedmak S., Shawe-Taylor J. (2003), Canonical Correlation Analysis:An Overview with Application to Learning Methods, Department of Computer Science Royal Holloway, University of London, London.
 • Kalisiewicz D. (red.) (1995), Nowa encyklopedia powszechna PWN. Tom 3, PWN, Warszawa.
 • Kasunic M., McCurley J., Goldenson D., Zubarow D. (2011), An Investigation of Techniques for Detecting Data Anomalies in Earned Value Management Data, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. (2001), Słownik rozwoju regionalnego, PARP, Warszawa.
 • Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, Poradnik dla samorządów województwa, PWN, Warszawa.
 • Naylor M.G., Lin X., Weiss S.T., Raby B.A., Lange C. (2010), Using Canonical Correlation Analysis to Discover Genetic Regulatory Variants, "PLoS ONE", No. 5(5), s. 1-6.
 • Noble Jr. R.B. (2000), Multivariate Applications of Bayesian Model Averaging, Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg-Virginia.
 • Owsiak S. (2002), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pantazis C., Gordon D., Levitas R. (2006), Poverty and Social Exclusion in Britain, The Policy Press, Bristol.
 • Parysek (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • TerBraak C.J.F. (1990), Interpreting Canonical Correlation Analysis Through Biplots of Structure Correlations and Weights, "PSYCHOMETRIKA", Vol. 55, No. 3, s. 519-531.
 • Thompson B. (1987), Fundamentals of Canonical Correlation Analysis: Basics and Three Common Fallacies in Interpretation, University of New Orleans And Louisiana State University Medical Center, New Orleans.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240).
 • Weenink D. (2003), Canonical Correlation Analysis, Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam, Proceedings 25.
 • Zeliaś A. (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskie, PWE, Warszawa.
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat (dostęp: 12.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e9262a10-59eb-4f61-abeb-65068c528c39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.