PL EN


2016 | 280 | 172-184
Article title

Otwarte innowacje produktowe - diagnoza zjawiska w polskich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Product open innovations - diagnosis of the phenomenon in Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono diagnozę zjawiska powstawania otwartych innowacji produktowych w polskich przedsiębiorstwach, w oparciu o autorskie badania. Zakres podmiotowy badań obejmował 123 innowacyjne przedsiębiorstwa, działające na rynku polskim. Wyniki badań wskazują na niewielką skalę zjawiska tworzenia otwartych innowacji produktowych w polskich przedsiębiorstwach. Inicjatorami tworzenia otwartych innowacji produktowych były nie tylko badane przedsiębiorstwa, ale także ich partnerzy zewnętrzni. Powstałe we współpracy innowacje produktowe charakteryzowały się ponadlokalnym zasięgiem geograficznego oddziaływania nowości. Niestety, ich stopień nowości był niski – przeważały innowacje przyrostowe (stopniowe), a nie radykalne.
EN
In the article, diagnosis of the product open innovations phenomenon, based on the results of own research was presented. Survey of the phenomenon were 123 innovative enterprises, operating on the Polish market. Results of research indicate the narrow scope of the product open innovations phenomenon in Polish enterprises. Not only examined enterprises, but also their outside partners were initiators of creating opened product innovations. Incurred in the cooperation product innovations were characterized by a more than a local geographical coverage of their novelty. Unfortunately, their degree of the newness was low – overbalanced incremental innovations (gradual), rather than radical.
Year
Volume
280
Pages
172-184
Physical description
Contributors
 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Zarządzania
References
 • Baloh P., Jha S., Awazu Y. (2008), Building Strategic Partnerships for Managing Innovation Outsourcing, "Strategic Outsourcing: An International Journal", No. 1(2).
 • Brzóska J. (2014), Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Chariomonte F. (2006), Open Innovation Through Alliances and Partnership: Theory and Practice, "International Journal of Technology Management", No. 33(2-3).
 • Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Chesbrough H.W. (2006), Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H.W., Wanhaverbeke W., West J. (red.) (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
 • Chesbrough H.W., Schwartz K. (2007), Innovating Business Models with Co- Development Partnerships, "Research Technology Management", No. 50(1).
 • Chesbrough H.W., Garman A.R. (2010), Otwarta innowacyjność: recepta na trudne czasy, "Harvard Business Review Polska", nr 11.
 • Gassmann O., Enkel E. (2005), Open Innovation Forschung [w:] M. Weissenberger-Eib (ed.), Gestaltung von Innovationssystemen, Cactus Group Verlag, Kassel.
 • Gassman O., Enkel E., Chesbrough H.W. (2010), The Future of Open Innovation, www.alexandria.unisg.ch/publications/62764 (dostęp: 25.05.2016).
 • Inauen M., Schenker-Wick A. (2011), The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance, "European Journal of Innovation Management", No. 14(4).
 • Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
 • Laursen K., Salter A. (2004), Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as a Source of Innovation? "Research Policy", No. 33.
 • Matusiak K.B. (red.) (2008), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych (2006), MNiSW, Warszawa.
 • Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 11, No. 4.
 • Sopińska A., Mierzejewska W., Wachowiak P. (2015), Konfiguracja zasobów w modelach otwartych innowacji. Etap I - Innowacje produktowe, Raport z badań statutowych nr KZiF/S/03/15, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • West J., Gallagher S. (2006), Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment on Open Source Software, "R&D Management", Vol. 36, No. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e9f075ab-8a2f-45f6-b323-5d0d03162cde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.