PL EN


2017 | 310 | 201-214
Article title

Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy

Content
Title variants
EN
Career aspirations of young people on the Polish labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania na temat aspiracji zawodowych młodych, potencjalnych pracowników. Celem artykułu jest określenie aspiracji zawodowe młodych osób dopiero wkraczających na rynek pracy. W artykule scharakteryzowano również sytuację na polskim rynku pracy w latach 2010-2015. Przedstawiono informacje na temat polityki państwa w zakresie rynku pracy. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, akty prawne (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), informacje o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zaprezentowano wyniki badań GUS i CBOS oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 r. wśród 188 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
EN
The article discusses career aspirations of potential young workers. It is aimed at answering the following question: what are the career aspirations of young people who are just about to enter the labour market? Furthermore, the article illustrates the situation on the Polish labour market in the years 2010-2015 and presents information concerning labour market policy pursued on a state level. For the sake of the analysis, the author refers to Act on the promotion of employment and labour market institutions, information concerning actions taken by Ministry of Family, Labour and Social Policy, the results of surveys conducted by Central Statistical Office of Poland (GUS) and Public Opinion Research Centre (CBOS), as well as the results of questionnaire survey carried out in 2016 among 188 students of the Faculty of Economics and Management at the University of Szczecin.
Year
Volume
310
Pages
201-214
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź
References
 • Bara D. (2014), X,Y,Z – generacja trzech zmiennych i wielu niewiadomych, http://www.teberia.pl/xyz-generacje-trzech-zmiennych-i-wielu-niewiadomych/ (dostęp: 17.09.2016).
 • Boni M. (red.) (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017, https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/krajowy-plan-dzialan-na-rzeczzatrudnienia-na-lata-2015-2017/ (dostęp: 17.09.2016).
 • Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem. Komunikat z badań nr 53/2015 (2015), CBOS, Warszawa.
 • OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów. Raport z pierwszego badania diagnozującego polskie pokolenie Y (2014), Odyseja Public Relations, http://mobileinstitute.eu/files/omg-millenialsi-2014.pdf (dostęp: 17.09.016).
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (2009), GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik demograficzny 2015 (2015), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2015 (2016), GUS, Warszawa.
 • Rynek pracy w Polsce w 2015 roku (2015), MPRiPS, http://www.mpips.gov.pl/analizy-iraporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-wpolsce-w-2015-r/ (dostęp: 17.09.016).
 • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice, „Nauki o Zarządzaniu, Management Science”, nr 1(14), s. 89-97.
 • Szymańczak J. (2012), Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne, BAS, nr 2, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/BAE0BAB9C03828AFC1257A37002A2F40/$File/BAS_30-2.pdf (dostęp: 17.09.2016).
 • The Deloitte Millennial Survey 2014 (2014), http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-surveyinfographic.pdf (dostęp: 17.09.2016).
 • The Deloitte Millennial Survey 2015 (2015), http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-wef-2015-millennial-survey-executivesummary.pdf (dostęp: 17.09.2016).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004 r, nr 99, poz. 1001.
 • Wojciechowska R., Pokolenie X, Y na rynku pracy, https://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy (dostęp: 17.09.2016).
 • Wrzesień W. (2007), Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, „Nauka”, nr 3, s. 131-151.
 • [www 1] http://www.mpips.gov.pl/praca/instrumenty (dostęp: 17.09.2016).
 • [www 2] http://www.mpips.gov.pl/praca/instytucje-rynku-pracy/ (dostęp: 17.09.2016).
 • [www 3] http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-mlodszy-ksiegowy (dostęp: 17.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e9f12152-2e81-4dbe-8177-5022d04eac1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.