PL EN


2018 | 366 | 153-163
Article title

Costs and benefits of agriculture policy choice

Content
Title variants
PL
Model wyboru publicznego a renta polityczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Within the framework of the paper, we provide an analysis of the costs and benefits of agriculture policy choice. Such a mechanism of policy choice has a theoretical background. We use the concept of public choice model. Empirical data supplement the theoretical considerations – indicators for agricultural producers’ and consumers’ support in selected countries. We confirm, that it is necessary to investigate not only the income effects of agricultural policy, but also the cost of the introduction of agricultural policy tools. This reasoning conducted in the paper may help to explain the choice of agricultural policy and its impact on the choices of agricultural producerst.
PL
W artykule dokonano analizy kosztów i korzyści wyboru polityki w obszarze rolnictwa. Taki mechanizm wyboru polityki ma swoje ugruntowanie teoretyczne, w tym sensie, że pozwala wyodrębnić rzeczywisty proces tworzenia polityki. W opracowaniu wykorzystano koncepcję modelu wyboru publicznego. Uzupełnieniem rozważań teoretycznych są dane empiryczne – wskaźniki wsparcia producentów rolnych i konsumentów w wybranych krajach. Można przypuszczać, że rodzaj i zakres polityki rolnej oraz wiążące się z nią środki finansowe, po stronie wydatków na jej instrumenty oraz korzyści (także finansowe) dla jej beneficjentów, nie są dziełem przypadku lub wynikiem jedynie założeń o charakterze ideologiczno-politycznym czy ekonomicznym. Wybór konkretnej polityki określa mechanizm, w którym korzyści i koszty są ze sobą powiązane. W artykule opisano i wyjaśniono ten mechanizm. Potwierdzamy, iż konieczne jest, aby w analizach uwzględniać nie tylko dochodowe skutki polityki rolnej, ale także koszty wprowadzenia jej narzędzi. Rozumowanie prowadzone w artykule może pomóc w wyjaśnieniu wyboru polityki rolnej i jej wpływu na wybory producentów rolnych.
Year
Volume
366
Pages
153-163
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa
References
 • Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A. (2012), Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik−produkt dla gospodarstw rolnych FADN, Studia i Monografie, nr 154, IERiGŻ-PiB, Warszawa.
 • Elliott M., Heath A. (2000), The Failure of CAP Reform: a Public Choice Analysis,“Economic Affairs”, Vol. 20, No. 2, pp. 42-48.
 • GUS (2016), http://www.stat.gov.pl/ (data dostępu: 10.10.2016).
 • Jakimowicz A. (2012), Podstawy interwencjonizmu państwowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Martin W. (1990), Public Choice Theory and Australian Agricultural Policy Reform, “The Australian Journal of Agricultural Economics”, Vol. 32, No. 3, pp. 189-211.
 • Mueller D.C. (1989), Public Choice II: A Revised Edition of Public Choice, Cambridge University Press, Cambridge.
 • OECD Database (2016), http://stats.oecd.org/ (data dostępu: 10.10.2016).
 • Oskam A. (2009), Policies for Agriculture, Food and Rural Areas: Does Science Matter? Farewell address upon retiring as Professor of Agricultural Economics and Rural Policy, Wageningen University, Wageningen.
 • Patterson L.A. (1997), Agricultural Policy Reform in the European Community: A Three-Level Game Analysis, “International Organization”, Vol. 51, No. 1, pp. 135-165.
 • Rembisz W. (2007), Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, Vizja Press & IT, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e9f9b781-1280-4855-9f5c-8e57233ce06d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.