PL EN


2017 | 341 | 21-34
Article title

Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of inter-organizational cooperation in public sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wskazania korzyści, jakie niesie za sobą współpraca międzyorganizacyjna w sektorze publicznym przyjmująca formę projektów partnerskich. Celem artykułu jest zdefiniowanie korzyści, jakie występują poprzez realizację projektów partnerskich jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie problemów, z jakimi borykają się te jednostki podczas wdrażania tego typu przedsięwzięć. W pierwszej części artykułu omawiana będzie specyfika teorii governance, a następnie zaprezentowana zostanie definicja współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym. Artykuł pokazuje współpracę międzyorganizacyjną poprzez realizację partnerskiego projektu współfinansowanego z funduszy zewnętrznych. Zaprezentowano studium przypadku dla projektu partnerskiego pt. ,,Akademia organizacji pozarządowych” wdrażanego w partnerstwie jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
EN
In the article attempted to indicate benefits for it cooperation interorganization in the public sector, adopting the form of partnership projects. The aim of the article is to define the benefits that occur through the implementation of partnerships of local government units, and an indication of the problems faced by these units during the implementation of this type of projects. In the first part of the article, this will be the specifics of the theory of governance and then will be presented for inter-organizational collaboration in the public sector. The article presents the inter-organizational cooperation through the implementation of partner project co-financed by the funds. The article presents a case study for collaborative project entitled ,,NGOs” implemented in partnership government entities and non-governmental organizations.
Year
Volume
341
Pages
21-34
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
References
 • Boerzel T., Pamuk J., Stahn A. (2008), Good Governance in the European Union, „Berliner Arbeitspapier zur Europaeischen Integration”, Nr. 7.
 • Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Czakon W. (2006a), Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorganizacyjnych [w:] M. Trocki, S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, SGH, Warszawa.
 • Czakon W. (2006b), Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, TNOiK, Katowice.
 • Doeveren V. van (2011), Rethinking Good Governance: Identifying Common Principles, „Public Integrity”, Fall, Vol. 13, No. 4.
 • European Commission (2001), Communication from the Commission of 25 July 2001 European Governance – A White Paper, COM (2001) 428 final – Official Journal C 287 of 12.10.2001.
 • Foster-Fishman P.G., Salem D.A., Allen N.A., Fahrbach K. (2001), Facilitating Interorganizational Collaboration: The Contributions of Interorganizational Alliances, „American Journal of Community Psychology”, Vol. 29, No. 6.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.) (2013), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 168.
 • Fukuyama F. (2014), Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalisation of Democracy, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 • Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kożuch B. (2009), Humanizm organizacyjny w koncepcjach zarządzania publicznego [w:] S. Banaszak, K. Doktor (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 • Kożuch B. (red.) (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie”.
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 168.
 • Lank E. (2007), Collaborative Advantage, Palgrave Macmillan, New York.
 • Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R. (2001), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul.
 • McGuire M. (2006), Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know It, „Public Administration Review”, December, Special Issue.
 • Murzyn D. (2016), Koncepcja good governance i jej rozwój w Grupie Wyszehradzkiej poprzez wsparcie polityki spójności UE, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków.
 • Nalepka A., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Ospina S.M., Saz-Carranza A. (2010), Paradox and Collaboration in Network Management, „Administration & Society”, Vol. 42, No. 4.
 • Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu (2011), Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Akademia organizacji pozarządowych, Nowy Sącz.
 • Rhodes R.A.W. (2014), Wawes of Governance [w:] W. Szumowski, Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, „Management Sciences”, No. 4(21).
 • Rudolf W. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, No. 245.
 • Rudolf W. (2016), Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, „International Journal of Contemporary Management”.
 • Wiatrak A. (2014), Więzi międzyorganizacyjne, „Problemy Zarządzania”, Wydział Zarządzania UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e9fbe291-9faf-4bfa-9ced-2481b69f5e06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.