PL EN


2015 | 238 | 15-25
Article title

Project finance jako innowacyjna metoda finansowania inwestycji i ograniczenia ryzyka finansowego w projektach realizowanych w ramach strategii "Europa 2020"

Content
Title variants
EN
Project Finance as an Innovative Method of Finance Investment and Limitations of Financial Risk in Projects under the "Europe 2020" Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia korzyści wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego i project finance w kontekście zainicjowanej przez Unię Europejską strategii "Europa 2020", mającej na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich. Pierwsza część artykułu została poświęcona istocie partnerstwa publiczno- prywatnego oraz metodzie finansowania project finance. Ponadto przedstawiono strukturę uczestników tego projektu. W dalszej części pracy scharakteryzowano rodzaje ryzyka występujące w inwestycjach, uwzględniając kryterium klasyfikacji. W kolejnej części artykułu omówiono unijną strategię "Europa 2020" oraz przedstawiono schemat finansowania inwestycji w ramach powyższego programu. Ostatni rozdział zawiera opis realizowanej inwestycji omawianej strategii "Europa 2020" na zasadach project finance.
EN
This study shows the benefits of public-private partnerships and project finance in the context of strategy initiated by the European Union "Europe 2020", aimed at stimulating economic growth in member countries. The first part of the articles has been devoted essentially to public-private partnerships and project finance. In addition, the structure of project finance was presented. In the next chapter was characterized risk presented in investment. Next part of the article discusses the EU strategy "Europe 2020" and a diagram of financing investment under this scheme. The last chapter contains a description of the investment as part of the strategy "Europe 2020" on the principles of project finance.
Year
Volume
238
Pages
15-25
Physical description
Contributors
References
  • Czerkas K. (2002), Project finance w polskiej praktyce i zastosowanie w działalności deweloperskiej, Twigger, Warszawa.
  • Korombel A. (2007), Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa.
  • Kowalczyk M. (2001), Zarządzanie ryzykiem w project finance, materiały wydane przez Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, z 19.12.2009 r.
  • Wojewnik-Filipkowska A. (2008), Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa.
  • Yescombe E.R. (2007), Project finance: wybrane elementy finansowania strukturalnego, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • [www 1] http://ec.europa.eu/index_en.htm (dostęp: 01.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ea4cd6b2-ef9c-46e8-aa75-e64730228507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.