PL EN


2016 | 268 | 64-73
Article title

Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych – szanse i zagrożenia

Authors
Content
Title variants
EN
Simplifing the accounting of micro- and small undertakings – threats and opportunities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podmioty gospodarcze prowadzące rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości mogą stosować uproszczenia w polityce rachunkowości, zwłaszcza jeśli są podmiotami o statusach jednostki mikro czy jednostki małej. Celem artykułu jest prezentacja możliwych uproszczeń w zakresie rachunkowości jednostek mikro i małych, z uwzględnieniem informacyjnych aspektów ich sprawozdań finansowych. Artykuł prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne takich uproszczeń.
EN
Economic operators, leading accountancy in accordance with the Accounting Act, may simplify the accounting policy, especially if they are entities with the status of micro- or small undertakings. The aim of the article is to present the possible simplifications in accounting of micro- and small undertakings, including informational aspects of their financial statements. The article presents the external and internal conditions of such simplifications.
Year
Volume
268
Pages
64-73
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Biadacz R. (2014), Wyzwania XXI wieku a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
 • Gabrusewicz T. (2008), Próba syntetycznej prezentacji wyników testu przydatności Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 47(103).
 • Gos W., Hońko S., Rublewski M. (2008), Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 47(103).
 • Remlein M. (2010), Funkcja informacyjna rachunkowości a wycena według wartości godziwej [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Tom 2, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 14.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2014 r., poz. 1100.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Wysłocka E., Biadacz R. (2014), Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczość mikropodmiotów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 71(832).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ea60a35e-1884-414e-9968-0b9218b7b115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.