PL EN


2012 | 21 | 51-70
Article title

Wyobrażenia Boga–Ojca na ikonograficznych przedstawieniach Trójcy Świętej typu Staro- i Nowotestamentowego w kontekście dogmatu trynitarnego

Authors
Content
Title variants
EN
Imagination of God-Father the Holy Trinity iconographic representations of the Old Testament and the New Testament type in the context of Trinitarian dogma
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the presentation of God the Father or the First person of the Trinity which came from ancient to modern times, both in the art of the Byzantine and Russian as well as in Western Europe. In the East, showing God the Father in human form was considered to be inconsistent with the provisions of the church. However, icons are often formed in which God appeared as an old man (Sabaoth). God the Father has always been transcendent to the word, could not be directly visible but manifested Him the Son and Holy Spirit. Therefore, the first Divine Hypostasis is depicted on the icons in the company of two other hypostases. This was possible on the perceptions of the whole Trinity. The iconographic scheme called the Old Testament Trinity, God the Father as the Son of God and the Holy Spirit occurs in the form of an angel. While the New Testament Trinity icon takes the form of an older man and is revealed as the eternal days.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamska A., Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, Kraków 2003, Ałpatov M.V., Rublow, tł. J. Guze, Warszawa 1975.
 • Alberigo G., Rossetti G.L., Joannou P.P., Leopardi C., Prodi P., Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Colonia 1991.
 • d’Auvergne G., De Trinitate, Toronto 1976.
 • Balter L., Pneumatologia w ikonie, w: Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. A. Napiórkowski, Kraków 2003.
 • Barwiński W., Moje spotkanie z ikoną „Trójcy Świętej” A. Rublowa. Próba jej odczytania, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2000, nr 2 (12).
 • Bouyer L., Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce, Kraków 1998.
 • Brudz J., Mała dogmatyka, t. 1, Bóg, Trójca Święta, Stwórca, Kraków 1973.
 • Bułhakow S., Ikona i kult ikony, Warszawa 2002.
 • Bunge G., Inny Paraklet (Ikona Trójcy Świętej mnicha malarza Andrzeja Rublowa), tł. K. Małys, Kraków 2001.
 • Bunge G., Trójca Rublowa. tł. K. Małys, Kraków 2003.
 • Cantallamessa R., Kontemplując Trójcę, Kraków 2003.
 • Courth F., Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997.
 • Czaja A., Jaskóła P., red., Wokół tajemnicy Trójcy Świętej, Opole 2000.
 • Danneels G., Trzej przy stole. O Trójcy Świętej, Wrocław 2001.
 • O`Donnell J., Tajemnica Trójcy Świętej, Kraków 1993.
 • Dossetti G. L., Il Simbolo di Nicea e di Constantinopoli. Edizione critica, Roma 1967.
 • Durrwell Fr-X., Ojciec. Bóg w swoim misterium, Kielce 2000.
 • Evdokimov P., Prawosławie, tł. J. Klinger, Warszawa 2003.
 • Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2003.
 • Forest J., Modlitwa z ikonami, tł. E.E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999.
 • Greshake G., Wierzę w Boga Trójjedynego: klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, Kraków 2001.
 • Jazykowa I., Świat ikony, tł. H. Paprocki, Warszawa 2003.
 • Joannou P.P., Les canons des conciles oecuméniques, Grottaferrata–Roma 1962.
 • Kelly J.N.D., Early christian Creeds, London 1950.
 • Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988.
 • Knowles M.D., Obolensky D., Historia Kościoła, t. 2, 600–1500, Warszawa 1988.
 • Królikowski J., Trójca Święta i życie chrześcijańskie, Tarnów 1999.
 • Krug G., Myśli o ikonie, tł. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991.
 • Kumor B., Historia Kościoła, t. 1, Lublin 2003.
 • Lazarev V.N., Andrej Rublev, Moskva 1960.
 • Liszka P., Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi, Wrocław 2000.
 • Łukaszuk T.D., Wcielenie fundamentem ikony, w: Ikona liturgiczna, red. K. Pek, Warszawa 1999.
 • Mansi J.M., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Paris 1901.
 • Mansi J.M., Sacrorum Conciliorum nova collectio, t. 9, Paryż–Lipsk, 1921–1927.
 • Masiurek J., Arianizm i nauka Ariusza, EK, t. I, Lublin, 1985.
 • Nieścior L., Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia z teologii Ojców, Poznań 2002.
 • Noumen H.J.M., Ujrzeć piękno Pana modląc się z ikonami, tł. J. Wacławik, Warszawa 1998.
 • Nowowiejski A., Wykład liturgiki Kościoła katolickiego, t. I/2, Warszawa 1893.
 • Onasch K., Das Problem des Lichtes in der Ikonenmalerei Andrej Rublevs, Berlin 1962.
 • Onasch K., Schnieper A., Ikony. Fakty i legendy, tł. Z. Szanter, Warszawa 2007.
 • Ortiz de Urbina I., El Simbolo Niceno, Madrid 1947.
 • Popov G. red., Images of the Russian Icon = Liki Russkoj Ikony, transl. S. Thompson, Moskwa 1995.
 • Pruche B., Basile de Césarée. Sur le Saint-Esprit, Sources Chretiennes, Vol. 17bis (1947).
 • Quenot M., Zmartwychwstanie i ikona, tł. H. Paprocki, Białystok 2001.
 • Rahner K., Vorgrimler H., Transcendencja, w: Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.
 • Schönborn Ch., Ikona Chrystusa, Poznań 2001.
 • Schwarz E., Acta Conciliorum Oecumenicorum, Berolini et Lipsiae 1927–1932.
 • Sieben H. J., Die Konzilsidee der Alten Kirche, Paterborn 1979.
 • Smykowska E., Ikona. Mały słownik, Warszawa 2008.
 • Sommer K., Ikonen. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber, München 1979.
 • Standaert B., Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, Bydgoszcz 1995.
 • Staniecki K., Trójca Święta w tradycji Wschodu i Zachodu, w: Kapłan trzech obrządków, red. P. Jaskóła, Opole 2004.
 • Szczurek J., Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej: elementy patrologii, Kraków 2003.
 • Szczurek J., Trójjedyny, Kraków 1999.
 • Szymik J., Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. III, Warszawa 2006.
 • Špidlik T., Zanurzeni w Trójcy, Kraków 2003.
 • Turczyński A., Mistrz niewidzialnej strony, Poznań 1996.
 • Wiles M. F., A Textual Variant in the Creed of the Council of Nicaea, „Studia Patristica” 26, Leuven 1993.
 • Vannier M. A., Bóg Ojciec – tajemnica miłości. Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, Warszawa 1999.
 • Vannier M. A., Trójca Święta. Tajemnica jedności, Warszawa 2000.
 • Źródła
 • Ambrosius, De Spiritu Santo, CESEL 79.
 • Ambrosius, De Spiritu Sancto Libri Tres, PL 16.
 • Augustinus, De Trinitate PL 42, Augustyn św., O Trójcy Świętej, Kraków 1996; Augustyn św., O Trójcy Świętej, Poznań 1963.
 • Bazylius, De Spiritu Santo, PG 32.
 • Dokumenty soborów powszechnych, t. 1, oprac. A. Baron, H, Pietras, Kraków 2002.
 • Grzegorz z Nyssy, Drobne pisma trynitarne, Kraków 2001.
 • Hilarius Pictaviensis, De Trinitate XII, PL 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-eac657fd-03fe-477e-aced-20f511a9d5cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.