PL EN


2013 | 2(12) | 137-148
Article title

Rola drugich domów w zrównoważonym rozwoju regionu turystycznego na przykładzie regionu Borów Tucholskich

Content
Title variants
EN
The role of second homes in sustainable development of a touristic region on the example of Bory Tucholskie region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań nad wpływem drugich domów na region turystyczny. Najpierw przedstawiono zjawisko drugich domów w Polsce na tle świata oraz rozmieszczenie i charakterystykę zjawiska na obszarze badawczym Borów Tucholskich. Następnie zaprezentowano wpływ drugich domów na obszary recepcji w warstwie środowiskowej, ekonomicznej i społecznej na podstawie literatury międzynarodowej oraz wstępnych badań terenowych.
EN
The article includes a literature review, premises and preliminary results of research on the impacts of second homes on a touristic region. First it presents the phenomenon of second homes in Poland, and the location and characteristics of second homes in the study area of Bory Tucholskie. Next it describes the environmental, economic and social impacts of second homes on the touristic region based on the international literature review and preliminary field study results.
Year
Issue
Pages
137-148
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Adamiak C., Miejsce drugich domów w zagospodarowaniu obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, „Studia Obszarów Wiejskich” 2012, t. 29.
 • 2. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 • 3. Derek M., Kowalczyk A., Czy „drugie domy” mogą być czynnikiem rozwoju lokalnego?, [w:] Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, red. L. Mazurkiewicz, A. Kowalczyk, Wyd. AWF, Warszawa 2008.
 • 4. Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Heffner, A. Czarnecki, IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 • 5. Faracik R., Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, IGiGP UJ, Kraków 2006.
 • 6. Gallent N., Mace A., Tewdwr-Jones M., Second Homes: European Perspectives and UK Policies, Ashgate, Aldershot 2005.
 • 7. Gartner W., Environmental Impacts of Recreational Home Developments, „Annals of Tourism Research” 1987, t. 14, nr 1.
 • 8. Halfacree K., Boyle P., Migration, Rurality and the Post-productivist Countryside, [w:] Migration into Rural Areas, red. P. Boyle, K. Halfacree, Wiley, Chichister 1998.
 • 9. Hiltunen M., Environmental Impacts of Rural Second Home Tourism – Case Lake District in Finland, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” 2007, t. 7, nr 3.
 • 10. Housing in England 2006/07: A report based on the 2006/07 survey on English Housing, carried out by the National Centre for Social Research, Departament for Communities and Local Government, London 2008.
 • 11. Kaltenborn, B., The Alternate Homes – Motives of Recreation Home Use, „Norsk Geografisk Tidsskrift” 1998, t. 52, nr 3.
 • 12. Kowalczyk A., Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, WGiSR UW, Warszawa 1994.
 • 13. Krysiak S., Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach
 • 14. Makowska-Iskierka M., Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ŁTN, Łódź 2011.
 • 15. Marcouiller D. et al., Recreational Homes and Regional Development: A Case Study from the Upper Great Lakes States, University of Wisconsin, Madison 1996.
 • 16. Mika M., Kierunki i cechy rozwoju drugich domów w polskich Karpatach w świetle stanu badań, „Czasopismo Geograficzne” 2012, t. 83, nr 1–2.
 • 17. Müller D.K., Second Home Ownership and Sustainable Development in Northern Sweden, „Tourism and Hospitality Research” 2002, t. 3, nr 4.
 • 18. Paris C., Affluence, Mobility and Second Homes Ownership, Routledge, London 2010.
 • 19. Reijden H. van der et al., Tweede Woningen. Voorraad En Ontwikkelingen, Ruimtelijk Planbureau, RIGO Research en Advies BV, Den Haag, Amsterdam 2003.
 • 20. Second Homes: Curse or Blessing?, red. J. Coppcok, Pergamon, Oxford 1977.
 • 21. Simonian H., Swiss to Limit Building of Second Homes, „Financial Times” 2012, March 11.
 • 22. Southworth C., The Dacha Debate: Houdehold Agriculture and Labor Markets in Post-Socialist Russia, „Rural Sociology” 2006, t. 71, nr 3.
 • 23. Stedman R.C., Goetz S.J., Weagraff B., Does Second Home Development Adversely Affect Rural Life?, [w:] W.A. Kandel, D.L. Brown, Population Change and Rural Society, Springer, Dordrecht 2006.
 • 24. Steineke J., Nordic Topography of Second Homes, „Journal of Nordregio” 2007, t. 7, nr 3.
 • 25. Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground, red. C.M. Hall, D.K. Müller, Channel View, Clevedon 2004.
 • 26. Turismo Residencial y Cambio Social. Nuevas Perspectivas Teóricas y Empíricas, red. T. Mazón, A. Aledo, Universidad de Alicante, Alicante 2005.
 • 27. Vágner J., Müller D.K., Fialová D., Second Home Tourism in Light of the Historical-political and Socio-geographical Development of Czecha and Sweden, „Geografie” 2011, t. 116, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-eadba686-a1fc-4c72-bada-e2c61cfe07f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.