PL EN


2015 | 8 | 131-140
Article title

Wybór ,,make or buy” na przykładzie zarządzania geologicznymi projektami poszukiwawczymi

Authors
Content
Title variants
EN
Choice ,,make or buy” in the case of management of geological exploration projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje podstawowe zagadnienia związane z dokonywaniem wyboru: „make or buy”. Wybór ten jest typowym wyborem w zarządzaniu projektami, w tym projektami poszukiwań geologicznych. Artykuł opisuje główne zasoby, które biorą udział w realizacji projektu, a następnie podstawowe kryteria dokonywania wyboru, takie jak: spełnienie wymagań, koszty i czas realizacji. W dalszej części opisano fazy projektu oraz przedstawiono główne powody dokonywania wyboru „make or buy” w poszczególnych jego fazach. Mamy z nim do czynienia praktycznie na każdym etapie projektu. Szczególnie korzysta się z umiejętności i kompetencji podmiotów zewnętrznych (wybór „buy”) w fazie inicjowania projektu i jego wykonywania. Zlecenie usług specjalistycznej firmie zewnętrznej w fazie inicjowania pozwoli uniknąć problemów z realizacją projektu, gdyż nie zawsze przedsiębiorstwo potrafi przewidzieć wszystkie działania oraz związane z nimi czas i koszty. Zaangażowanie firmy zewnętrznej w wybrane zadania dotyczące wykonawstwa projektu wynika najczęściej z faktu, że przedsiębiorstwo nie posiada „na stałe” zasobów, które potrzebne mu są do wykonania projektu. Zwykle prowadzi ono działalność podstawową, do której zasoby są ściśle zdefiniowane. Realizacja projektu, który nie mieści się w ramach tej działalności wymaga dodatkowych zasobów, które trzeba pozyskać. Fazy planowania i organizowania projektu oraz jego zakończenia zwykle realizowane są przy użyciu zasobów własnych głównie z uwagi na to, że wymagają ogólnej wiedzy, zwykle dostępnej w przedsiębiorstwie. Reasumując, wybór ,,make or buy” jest nieodłącznym elementem podczas zarządzania projektami, w tym geologicznymi projektami poszukiwawczymi.
EN
The Article describes the basic issues connected with making choice: ,,make or buy”. This choice is typical in the project management, among others in geological exploration projects. The article describes also essential resources, that participate in the project realisation, and then basic criteria of the choice making, such as: performance, cost and time. Hereinafter the project phases were described and main reasons of the choice making in particular project phases were shown. We have with it to recon on every stage of the project. Especially the skills and competences of external companies (choice “buy”) are used in the initial phase of the project and its carrying out. Outsourcing the services to the specialist external company in the initial project phase could avoid problems with its realisation, because not always the enterprise can foresee all activities and its time and costs. Engagement of the external company in chosen tasks of the carrying project phase is a result of the fact, that it doesn’t possess “continuously” resources, which are used for project realisation. Usually it realises the basic activity for which it has directly defined resources. Carrying out the project, excluded from this activity, requires additional resources, which the enterprise has to acquire. Planning organisation project phases as well as closing phase usually are carried out with the use of internal resources mainly because they require general knowledge, usually available in the enterprise. In conclusion, the choice „make or buy” is the inseparable element during project management process, among others geological exploration project.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-eae35062-8cb8-4c52-9ff2-059f5529090c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.