PL EN


2016 | 292 | 80-88
Article title

Zmiany głównych kierunków migracji zagranicznych w latach 2007-2014 (na przykładzie studentów opolskiego ośrodka akademickiego)

Content
Title variants
EN
Changes of main direction of international migration during the period 2007-2014 (on the example of students of opole academic city)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, wykorzystując wyniki badań empirycznych, dokonano analizy porównawczej zmian, jakie dokonały się w zakresie głównych kierunków migracji wśród studentów podejmujących studia w opolskim ośrodku akademickim w latach 2007-2014. Jednocześnie w opracowaniu tym podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy proces stopniowego otwierania się zachodnioeuropejskich rynków pracy miał znaczenie w dokonujących się zmianach kierunków emigracji w tej grupie emigrantów.
EN
In the article, basing on the results of the empirical research there is presented the changes which have taken place on the main directions of migration among students in Opole academic city during the period of 2007-2013. At the same time the study attempts to answer the question, whether the progressive process of opening the labor markets in Western Europe could have affect the changes in directions of emigration in this group of migrants.
Year
Volume
292
Pages
80-88
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu . Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
  • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
  • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Working Papers, seria "Prace Migracyjne", nr 49, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
  • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014 (2015), Warszawa.
  • Jończy R. (2010), Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław.
  • Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole 2003.
  • Jończy R., Rokita-Poskart D. (2011), Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przyszłej pracy (w świetle przeprowadzonych badan), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 78, Katowice.
  • Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J. (2008), Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, CRM Working Papers, No. 35/93.
  • Okólski M., Salt J. (2014), Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did so Many Come? CRM Working Papers, No. 75/133.
  • Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski (2014), Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-eb2db5d1-f3f5-4750-af20-3c2694bd10fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.