PL EN


2016 | 274 | 46-56
Article title

Metodyka badań nad identyfikacją luki informacyjnej w zarządzaniu kosztami w podmiotach leczniczych

Content
Title variants
EN
Methodology of research on information gap in management cost accounting systems in healthcare organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje metodykę badania systemów rachunku kosztów dla celów zarządzania w różnego rodzaju podmiotach leczniczych. Podstawą badania jest zaprezentowana w 2014 r. systematyka rachunku kosztów dla celów zarządzania, oparta na trzech filarach: horyzoncie czasowym podejmowanych decyzji, skomplikowaniu organizacji oraz zakresie systemu planowania i kontroli. Przedstawiona metodyka badania jest uzupełniona o prezentację dwóch studiów przypadku: szpitala powiatowego oraz miejskiego ośrodka pozaszpitalnych usług medycznych.
EN
The article presents the methodology of the future research on management cost accounting systems in healthcare organizations of different types. The study is based on systematics of management cost accounting systems first presented in 2014, which includes time horizon of decision making, complexity of an organization, and scope of planning and control systems. Presented methodology is supplemented by two case studies: poviat hospital and metropolitan center of non-hospital services.
Year
Volume
274
Pages
46-56
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
References
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych (2008), Koszty procedur medycznych - badanie pilotażowe, raport niepublikowany.
 • Baran W. (2011), System rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 55 (111).
 • Chluska J. (2007), Determinanty wprowadzenia rachunku kosztów działań w szpitalu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 38 (94).
 • Chluska J. (2008), Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitala, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Hass-Symotiuk M., red. (2010), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jaworzyńska M. (2013), Wycena procedur medycznych w praktyce zakładów opieki zdrowotnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 319.
 • Kaplan R.S., Porter M.E. (2011), How to Solve The Cost Crisis in Health Care, "Harvard Business Review", No. 89.
 • Pielaszek M., Świderska G.K., Warowny P. (2014), Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 77 (133).
 • Świderska G.K., red. (2011), Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Świderska G., red. (2014), Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Warowny P.G. (2014), Analiza porównawcza możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz dedykowanego systemu informatycznego do odwzorowania obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych na potrzeby kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, Szczecin.
 • Warowny P.G., Pielaszek M. (2014), Analiza komparatywna wykorzystania różnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343.
 • [www 1] Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (dostęp: 13.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ec4c7a28-68d2-4a7c-add8-d86711de54a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.