PL EN


2016 | 287 | 111-122
Article title

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji informacji ekonomicznej

Content
Title variants
EN
Financial report as a form of presentation of economical information
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Globalizacja i złożoność procesów zachodzących we współczesnej gospodarce powodują, że podjęcie właściwych decyzji przez zarządzających jednostkami gospodarczymi, niezależnie od branży, w której działają, wymaga coraz szerszej informacji. Podstawowym źródłem informacji o działalności podmiotów gospodarczych, ich sytuacji majątkowo-finansowej i osiąganych wynikach jest rachunkowość. Generowane przez system rachunkowości sprawozdania finansowe pozwalają na komunikację pomiędzy jednostkami gospodarczymi i odbiorcami sprawozdań, pozwalając tym samym na ocenę sytuacji ekonomicznej jednostki i podjęcie właściwych decyzji. Celem zasadniczym artykułu jest pokazanie, że sprawozdania finansowe są podstawową formą prezentacji informacji ekonomicznej jednostek gospodarczych. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej.
EN
Globalization and complexity of contemporary economy presents a challenge to decision making. Therefore, management of companies requires a broader access to the information, regardless of their branch. The accounting is a main source of information on companies – their activities, situation and financial results. Hence, financial reports constructed by accounting systems allow companies and other receivers of this information to communicate. This, in turn, facilitates assessment of economic situation of the companies and making of the right decisions by their management. The essential aim of these paper is to ascertain that financial reports are primary forms of financial information presentation. The main research method applied in this work was a literature study and analysis of the existing laws pertaining to financial reporting.
Year
Volume
287
Pages
111-122
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Bek-Gaik B. (2012), Regulacje rachunkowości i audytingu - projekty, zmiany, opinie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 69(125).
 • Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson- Riddle G., Wilson A. (2005), International GAAP 2005, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach I przykładach, Tom I: Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis, Warszawa.
 • Cebrowska T., red. (2005), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., Remlein M. (2007), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Gierusz J. (2009), Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja IASB i FASB, "Rachunkowość" nr 7.
 • Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa.
 • Grabiński K., Kędzior M. (2007), Bilanse według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wyniki badań, "Rachunkowość", nr 11.
 • Helin A. (2006), Sprawozdanie finansowe według MSSF, C.H. Beck, Warszawa.
 • Helin A., Bernaziuk A. (2002), Sprawozdanie finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jagoda R., Stawiarska M. (2014), Model sprawozdawczości finansowej według Projektu IASB i FASB, Prace Naukowe, nr 335, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Jaklik A., Micherda B. (1994), Zasady rachunkowości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Meigs W.B., Meigs R.F. (1987), Accounting: The Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Messner Z., red. (2007), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSFF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Messner Z., red. (2010), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Micherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Micherda B., red. (2002), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady wraz rozporządzeniami zmieniającymi.
 • Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 757(58).
 • Sawicki K., red. (2006), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, Ekspert, Wrocław.
 • Słownik języka polskiego (1981), Tom III R-Z, PWN, Warszawa.
 • Sobolewska M. (2003), Rachunkowość po nowelizacji. W praktyce, INFOR, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 330, 613.
 • Walińska E. (2006), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Walińska E., red. (2008), Ramy konceptualne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Warren C.S., Reeve J.M., Fess V. (2002), Corporate Financial Accounting, Ed. 7, Thomson Learning, London.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, IFRS Foundation, Londyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee34fe88-c638-4fe2-ae41-92c6f8093144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.