PL EN


2017 | 310 | 236-245
Article title

Polish municipal waste in the context of plans to transform the European Union economy to circular economy model

Authors
Content
Title variants
PL
Polskie odpady komunalne w kontekście planów transformacji gospodarki Unii Europejskiej do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
Languages of publication
EN
Abstracts
The European Union is preparing to implement the model of circular economy advocated by environmental organizations, the main objective of which will be to maximize the long-term effectiveness of the use of natural resources. Circular economy is to replace the prevalent linear model that over-exploits natural resources, which might be strategically dangerous to Europe due to its limited access to a number of different raw materials. The article describes the condition of Polish municipal waste management on the basis of official reporting practices and problems of the industry indicated by press reports in the context of requirements proposed in official European Union documents. The aim of the article is to discuss the basic obstacles that the Polish municipal waste management system encounters on the road toward circular economy.
PL
Unia Europejska przygotowuje się do wdrażania postulowanego przez ruchy ekologiczne modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, którego podstawowym celem jest maksymalizacja długookresowej efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma zastąpić dotychczas powszechny model linearny, który nadmiernie eksploatuje zasoby naturalne, co dla Europy może być strategicznie niebezpieczne z uwagi na ograniczony dostęp do wielu surowców. Artykuł opisuje stan polskiej gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie oficjalnej sprawozdawczości oraz problemów branży sygnalizowanych przez doniesienia prasowe w kontekście wymogów zaproponowanych w oficjalnych dokumentach UE. Celem artykułu jest omówienie podstawowych barier polskiego systemu zarządzania odpadami komunalnymi na drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym.
Year
Volume
310
Pages
236-245
Physical description
Contributors
author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
References
  • Aktualizacja Krajowego Planu gospodarki odpadami 2014 (2015), projekt z dnia 17 września 2015 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
  • Environment 2014 (2015), Central Statistcal Office, Warszawa.
  • National Waste Management Plan 2022 (2016), M.P. z dnia 11 sierpnia 2016, poz. 784.
  • Press Report No. 71/2014 from the European Economic and Social Committee of December 12, 2014, EESC Pushes for a Circular Economy Model. Juncker’s 10 Point Plan Considered to Be Lopsided, European Economic and Social Commitee, Brussels.
  • Strzelczyk M. (2013), Struktura i właściwości odpadów komunalnych w gospodarstw wiejskich w aspekcie możliwości ich przetwarzania i przepisów prawnych, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, nr 36, s. 7-113.
  • Towards a Circular Economy: A Zero Waste Programme for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions of July 2, 2014, European Commission, Brussels.
  • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (2010), projekt z dnia 19 lipca 2010 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_01/648f872f71afa7a6f9da3b891f73a582.pdf (dostęp: 15.09.2016).
  • [www 1] http://ec.europa.eu/polska/news/150528_gospodarka_pl.htm (dostęp: 15.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee8ed774-a791-4536-ab76-e0c1a009924c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.