PL EN


2016 | 299 | 116-127
Article title

Ograniczenia wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej w stanie upadłości likwidacyjnej

Content
Title variants
EN
Features of ratio analysis as a tool of evaluation the financial situation of a company with ongoing liquidation bankruptcy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony został problematyce wykorzystania analizy wskaźnikowej jako narzędzia badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w stanie upadłości likwidacyjnej. Dokonano identyfikacji celów takiej analizy w specyficznej sytuacji, jaką jest realizacja procedur upadłościowych. Omówiono typowe grupy wskaźników opisujących syntetycznie stan majątkowo-finansowy przedsiębiorstwa kontynuującego działalność gospodarczą. Pokazano kształtowanie się tych indeksów w dwóch celowo dobranych firmach w okresie zarówno przed, jak i po ogłoszeniu przez sąd upadłości likwidacyjnej. Wskazano przyczyny niewielkiej przydatności tych tradycyjnych indeksów analizy wskaźnikowej w przypadku upadłych podmiotów.
EN
The article refers to the issue of usage the ratio analysis as a tool of studying the financial statement of companies with ongoing liquidation bankruptcy. The analysis aims have been identified in reference to the peculiar character of companies with ongoing liquidation bankruptcy proceedings. The article describes typical groups of ratios which enable to evaluate the key areas of financial situation in relation to a company with ongoing business activity. It compares the ratios of two intentionally chosen companies before and after stating their court-ordered liquidation procedure, in order to show the reasons of low usefulness of the traditional ratios in relation to companies with ongoing liquidation bankruptcy.
Year
Volume
299
Pages
116-127
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Rachunkowości
References
 • Adamus R. (2011), Badanie sprawozdania finansowego jednostki w stanie upadłości, „Rachunkowość”, nr 6.
 • Bauer K. (2011), Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku [w:] W. Gos (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 32, Szczecin.
 • Buk H. (red.) (2013), Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1996), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Machała R. (2001), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, WN PWN, Warszawa.
 • Messner Z., Paff J. (2007), Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2002), Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Podel W., Olszewska M. (2012), Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy, Difin, Warszawa.
 • Rutkowski A. (2007), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, nr 0, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 233 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.egospodarka.pl/130115,Upadlosci-firm-w-Polsce-wnioski-2015-r,1,39,1.html (dostęp: 25.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ee9f5eeb-b36f-46d1-8e9e-2c57e8e87ece
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.