PL EN


2016 | 299 | 284-292
Article title

Współpraca i współdziałanie miedzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej

Authors
Content
Title variants
EN
Inter-organizational collaboration and cooperation in mobile telecommunication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja problematyki współpracy i współdziałania międzyorganizacyjnego w sektorze telekomunikacji mobilnej. W pierwszej części pracy na podstawie przeglądu literatury wskazano różnice w definiowaniu pojęć współpraca i współdziałanie. Następnie, odnosząc się do jednej z wybranych definicji, przeprowadzono analizę dwóch przypadków relacji pomiędzy operatorami T-Mobile i Orange w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyniki badań wskazują na różnice w przyjętych modelach więzi międzyorganizacyjnej. Odmienności przejawiają się w innym podejściu do zagadnień własności infrastruktury, praw użytkowania częstotliwości i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Współdziałanie jest pojęciem szerszym niż współpraca i termin ten odnosi się do głębszych i mocniejszych form więzi międzyorganizacyjnych.
EN
The aim of this article is to present the issues of inter-organizational collaboration and cooperation in mobile telecommunications sector. In the first part of the work, which is based on the review of the literature, the differences in defining the concepts of collaboration and cooperation are indicated. Then, referring to one of the selected definition, an analysis of two cases, the relationship between operators T-Mobile and Orange in Poland and the UK is carried out. The results show the differences in accepted models of inter-organizational relationships. These differences are reflected in various approaches to the issues of infrastructure ownership, the rights of the use of frequencies and providing telecommunications services. Cooperation is a broader concept than collaboration, and the term refers to a deeper and stronger forms of inter-organizational relationships.
Year
Volume
299
Pages
284-292
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Albani A., Dietz J.L.G. (2009), Current Trends in Modeling Inter-organizational Cooperation, „Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 22, Iss 3.
 • Bruffee K.A. (1995), Cooperative Learning versus Collaborative Learning, „Change”, Vol. 27.
 • Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Czarniawski H. (2002), Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin.
 • Jagoda H., Lichtarski J. (2002), Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kaczmarek B. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kozarkiewicz A. (2014), Modele współpracy międzyorganizacyjnej [w:] M. Łada (red.), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowanie metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.) (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lichtarski J. (1993), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lipka A. (2004), Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników, Difin, Warszawa.
 • Łada M. (red.) (2014), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowanie metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowak D. (2012), Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 736, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 55.
 • Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl (dostęp: 17.03.2016).
 • [www 2] http://www.orange.com/en/About/Orange-at-a-glance (dostęp: 19.03.2016).
 • [www 3] http://www.telekom.com/company/at-a-glance/81660 (dostęp: 19.03.2016).
 • [www 4] http://www.buyin.pro/company (dostęp: 19.03.2016).
 • [www 5] http://www.networks.pl (dostęp: 20.03.2016).
 • [www 6] http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2009/08/07/deutsche-telekom-and-france-telecom-plan-to-merge-t-mobile-uk-an (dostęp: 22.03.2016).
 • [www 7] http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2009/11/09/deutsche-telekom-and-france-telecom-sign-final-agreement-to-comb (dostęp: 22.03.2016).
 • [www 8] http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2010/04/01/deutsche-telekom-and-france-telecom-announce-completion-of-uk-me (dostęp: 23.03.2016).
 • [www 9] http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2010/10/11/_big-switch-on_-takes-place-with-more-than-27-million-people-now (dostęp: 23.03.2016).
 • [www 10] http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2012/09/11/everything-everywherelaunches-ee--a-new-company--a-new-network (dostęp: 24.03.2016).
 • [www 11] http://home.bt.com/news/bt-life/bt-welcomes-cmas-approval-of-ee-acquisition-11364033662015 (dostęp: 24.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ef00b3d8-ecd8-45cf-81dc-42d44a828a17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.