PL EN


2019 | 387 | 68-85
Article title

Forma prawna zakładu ubezpieczeń majątkowych a jego efektywność

Authors
Content
Title variants
EN
Legal form of the property insurance company and its efficiency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest rozpoznanie, jakie znaczenie dla efektywności zakładów ubezpieczeń majątkowych ma ich forma prawna. Analizą objęto 29 zakładów działających w Polsce w latach 2002-2017, w tym 21 spółek akcyjnych i 8 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Efektywność oszacowano parametryczną metodą SFA. Badania wykazały, że zakłady funkcjonujące w formie spółek akcyjnych były w całym analizowanym okresie efektywniejsze niż TUW, średnio 51,2% versus 42,5%, przy czym różnica ta miała tendencję spadkową. Na efektywność obu rodzajów zakładów pozytywnie wpływał wzrost ich rozmiarów działania, mierzonego aktywami i składką przypisaną brutto. Oba rodzaje zakładów poprawiały swą efektywność w środowisku niskiej inflacji i niskiej dynamiki wzrostu PKB, a także wyższej konkurencji w sektorze. Redukcja kosztów działania w relacji do pozyskiwanej składki miała dodatni wpływ na efektywność spółek akcyjnych.
EN
The goal of the study is to recognize the impact of the legal form of the property insurance company on its efficiency. The analysis covered 29 firms operating in Poland in 2002-2017, including 21 joint-stock companies and 8 mutual insurance companies (TUW). Efficiency was estimated using the parametric SFA method. The study has shown that over the entire analyzed period firms operating in the form of joint-stock companies were more effective than TUW, an average of 51.2% versus 42.5%. The effectiveness of both types of firms was positively influenced by the increase in their size, as measured by the gross written premium and assets. Both types of firms improved their efficiency in the environment of low inflation rate and low GDP growth rate as well as higher competition in the sector. The reduction of operating costs in relation to the collected premium had a positive impact on the efficiency of joint-stock companies.
Year
Volume
387
Pages
68-85
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
References
 • Aigner D., Lovell C.A., Schmidt P. (1977), Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, “Journal of Econometrics”, Vol. 6, No. 1, s. 21-37.
 • Bikker J.A., Leuvensteijn M. van (2008), Competition and Efficiency in the Dutch Life Insurance Industry, “Applied Economics”, Vol. 40, s. 2063-2084.
 • Bos J.W.B., Kool C.J.M. (2006), Bank Efficiency: The Role of Bank Strategy and Local Market Conditions, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 30, No. 7, s. 1953-1974.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European Journal of Operational Research”, Vol. 2, s. 429-444.
 • Cummins J.D., Weiss M.A. (1993), Measuring Cost Efficiency in the Property-Liability Insurance Industry, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 17, s. 463-481.
 • Cummins J.D., Zi H. (1998), Measuring Economic Efficiency of the US Life Insurance Industry: Econometric and Mathematical Programming Techniques, “Journal of Productivity Analysis”, Vol. 10, s. 131-152.
 • Donni O., Fecher F. (1997), Efficiency and Productivity of the Insurance Industry in the OECD Countries, “The Geneva Papers on Risk and Insurance”, Vol. 22, No. 85, s. 523-535.
 • Eling M., Luhnen M. (2010), Efficiency in the International Insurance Industry: A Cross-country Comparison, “Journal of Banking & Finance”, Vol. 34, s. 1497-1509.
 • European Insurance in Figures: 2016 data (2018), Insurance Europe, https://www.insuranceeurope.eu/european-insurance-figures-2016-data (dostęp: 10.10.2018).
 • Fenn P., Vencappa D., Diacon S., Klumpes P., O’Brien C. (2008), Market Structure and the Efficiency of European Insurance Companies: A Stochastic Frontier Analysis, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 32, s. 86-100.
 • Janowicz-Lomott M. (2016), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce [w:] S. Nowak, A.Z. Nowak, A. Sopoćko (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, s. 162-179.
 • Klumpes P.J.M. (2007), Consolidation and Efficiency in the Major European Insurance Markets, “Working Paper – Imperial College”, London.
 • Kozak S. (2010), Consolidation and Efficiency of the Non-Life Insurance Sector in Poland, “EJPAU” Vol. 13(1), No. 3, http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue1/art-03.html (dostęp: 10.10.2018).
 • Meeusen W., Broeck J. van den (1977), Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, “International Economic Review”, Vol. 18, No. 2, s. 435-444.
 • NBP (2015), Raport o stabilności system finansowego. Lipiec 2015 r., Warszawa.
 • Parmeter Ch.F., Kumbhakar S.C. (2014), Efficiency Analysis: A Primer on Recent Advances, “Foundations and Trends in Econometrics”, Vol. 7, No. 3-4, s. 191-385.
 • PIU (2018), Raport Roczny 2017, Warszawa, https://piu.org.pl/raportroczny2017 (dostęp: 10.10.2018).
 • Płonka M. (2011), Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 11, s. 397-410.
 • Płonka M. (2013), Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 228, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Rai A. (1996), Cost Efficiency of International Insurance Firms, “Journal of Financial Services Research”, Vol. 10, No. 3, s. 213-233.
 • Raporty Roczne PIU (b.r.), https://piu.org.pl/raporty-roczne (dostęp: 10.10.2018).
 • UOKiK (2018), Raport z badania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14487&print=1 (dostęp: 10.10.2018).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U., poz. 1844).
 • Weiss M.A. (1991a), Efficiency in the Property-Liability Insurance Industry, “Journal of Risk and Insurance”, Vol. 58, s. 452-479.
 • Weiss M.A. (1991b), International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons, “Geneva Papers on Risk and Insurance Theory”, Vol. 16, s. 179-200.
 • [www 1] https://www.knf.gov.pl/?articleId=57191&p_id=18 (dostęp: 10.10.2018).
 • [www 2] https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania/dane_statystyczne/ubepieczeniowy (dostęp: 10.10.2018).
 • [www 3] https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (dostęp: 10.10.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ef974712-9970-4f17-9e67-e40fa76fbf87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.