PL EN


2017 | 324 | 115-128
Article title

Ocena zmian demograficznych w Polsce w latach 1950-2013 za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the demographic changes in Poland in the years 1950-2013 by methods of multidimensional comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rozwojem demograficznym Polski w latach 1950-2013, z wykorzystaniem procedur przystosowanych do analizy wielowymiarowych szeregów czasowych. Na podstawie trzech zestawów cech diagnostycznych skonstruowano względny wskaźnik rozwoju oraz podjęto próbę wyodrębnienia jednorodnych faz rozwojowych, w których wartości są do siebie maksymalnie podobne w sensie ustalonej a priori wielocechowej metryki odległości.
EN
The paper presents results of research on demographic development of Poland between 1950 and 2013 with the use of procedures adapted for the analysis of multidimensional time series. On the basis of three sets of diagnostic features a relative development index is constructed and an attempt is made to identify uniform development stages in which values are most similar to each other in terms of multi-quality distance metrics determined a priori.
Year
Volume
324
Pages
115-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Cieślak M. (1985), Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad pomiaru, „Studia Demograficzne”, nr 1, s. 35-38.
 • Eberhardt P. (2014), Fazy rozwoju demograficznego Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 6(42), nr 2, s. 150-151, https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RNS2014nr2_s135-160_Eberhardt.pdf (dostęp: 10.02.2015).
 • Encyklopedia Powszechna (1984), PWN, Warszawa.
 • Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe”, Seria Specjalna: Monografie, nr 61, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 102-104.
 • Grabiński T., Zając K. (1976), Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych, „Studia Demograficzne”, nr 43, s. 18-20.
 • Grabiński T., Zając K. (1977), Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972 [w:] K. Zając (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, Prace Komisji Socjologicznej, nr 40, s. 60-71.
 • GUS, Roczniki Demograficzne (2000, 2014), Warszawa.
 • Kotowska I.E. (red.) (1999), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, SGH, Warszawa.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, SGH Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.
 • Kuropka I., Radzikowska B. (1989), Rozwój demograficzny wybranych krajów europejskich, „Studia Demograficzne”, nr 2, s. 51-63.
 • Okólski M. (1990), Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa, s. 14-40.
 • Okólski M. (1996), Czynniki mobilności siły roboczej [w:] M. Okólski (red.), Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne, PWN, Warszawa.
 • Okólski M. (2004), Demografia. Podstawowe pojęcia. procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pociecha J. (1990), Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich, „Studia Demograficzne”, nr 4, s. 26.
 • Sokołowski A., Zając K. (1987), Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f00e62d0-27b8-4f23-a7b3-27871b1038af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.