PL EN


2016 | 276 | 121-136
Article title

Wpływ zmian demograficznych na regionalne rynki pracy w Polsce

Content
Title variants
EN
The influence of demographic changes on regional labour markets in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian demograficznych, jakie zaszły w polskich województwach w latach 1995-2014, oraz ich wpływu na regionalne rynki pracy. Heterogeniczność polskich województw zidentyfikowana została na podstawie odmiennej dynamiki zmian oczekiwanej długości trwania życia w momencie urodzin, odmiennych wzorców kształtowania się współczynników obciążenia demograficznego i odmiennej struktury populacji. Rzutują one na regionalne zróżnicowanie rynków pracy, które przyjmuje wielowymiarowy charakter (stopy zatrudnienia i aktywności zawodowej, odsetka długotrwale bezrobotnych). W artykule sformułowano tezę, zgodnie z którą heterogeniczność województw pod względem charakterystyk demograficznych ściśle determinuje strukturę i dynamikę zmian obserwowanych na regionalnym rynku pracy, skutkując zróżnicowaniem poziomów i dynamiki PKB per capita i obserwowaną dywergencją rozwoju województw.
EN
The aim of the article is to present the demographic changes that appeared in Poland in 1995-2014 and the influence they have on regional labour markets. The heterogeneity of the Polish regions relates to the differentiated dynamics of the life expectancy at birth, old age dependency ratio and population structure. All these demographic measures influence remarkably the situation observed on regional labour markets when it comes to the employment and labour force participation rates and the fraction of long-term unemployed. The thesis of the article can be summarised as follows: the heterogeneity of demographic changes determines strictly both the structure and dynamics of changes observed on regional labour markets. It affects differentiated levels and growth rates of GDP per capita and results in the divergence in development of Polish voivodeships.
Year
Volume
276
Pages
121-136
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Ekonomii Stosowanej
References
  • Guzikowski M., Ambroży A. (2013), Wnioski płynące dla Polski z doświadczeń szwedzkich w prowadzeniu aktywnych polityk rynku pracy (ALMP), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 134.
  • NBP (2015), Badanie ankietowe rynku pracy, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
  • Notestein F. (1945), Population - the Long View [w:] Th.W. Schultz (red.), Food for the World, Chicago University Press, Chicago.
  • Szczebiot-Knoblauch L., Lizińska W., Kisiel R. (2012), Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na rynek pracy w Polsce [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne uwarunkowania rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn.
  • Thompson W.S. (1929), Population, "American Journal of Sociology", No. 34(6).
  • Tokarski T. (2008), Oszacowania regionalnych funkcji produkcji w Polsce [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • [www 1] http://www.bdl.stat.gov.pl (dostęp: 7.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f09b7b82-b6f1-4747-97d2-6369e7ddb645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.