Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 175-186

Article title

Innovation as an imperative of the contemporary economy: case of Poland

Authors

Content

Title variants

PL
Innowacyjność jako imperatyw współczesnej gospodarki: przykład polskiej gospodarki

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents the level of innovativeness of the Polish economy, identifies the changes occurring in this area and compares Poland to other economies, including the EU countries, in this respect. It also indicates that the current level of innovativeness is related to the fact that the Polish economy has fallen into the so-called middle income trap. The conclusion proposes solutions that can become a source of improvement a level of innovation in Polish economy. The analysis of the data, aiming to determine the level of innovation in the Polish economy, was conducted based on the annual Global Innovation Index Report published for the years 2012-2015.
PL
W artykule zarysowano zagadnienia związane z poziomem innowacyjności polskiej gospodarki, wskazano dokonujące się w tym obszarze zmiany oraz zaprezentowano, jak Polska wypada pod tym względem na tle innych gospodarek świata, w tym unijnych. Wskazano także, iż obecny poziom innowacyjności ma związek z utknięciem polskiej gospodarki w tzw. pułapce średniego poziomu rozwoju. W podsumowaniu przedstawiono propozycję rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w przyszłości. Analiza danych, pozwalająca zaprezentować poziom innowacyjności polskiej gospodarki, została przeprowadzona na podstawie corocznych raportów The Global Innovation Index Report dla okresu obejmującego lata 2012-2015.

Year

Volume

286

Pages

175-186

Physical description

Contributors

 • University of Economics in Katowice. Faculty of Management. Department of Enterprise Management

References

 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1994), The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly" November, http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/95dec/chilearn/drucker.htm (access: 7.11.2015).
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Egawa A. (2013), Will Income Inequality Cause a Middle-Income Trap in Asia? Working Paper, No. 6, Bruegel, Brussels.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010): Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Lissowska M. (2014), Instytucje rynku pracy - czy Polska popada w pułapkę średniego poziomu wzrostu? http://pte.pl (access: 8.11.2015).
 • Nowacki R., Staniewski M.W. (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • OECD (1999), The Future of Global Economy. Towards a Long Boom? Paris.
 • Podręcznik Oslo (2008), Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Radło M.-J. (2015), Czy Polska jest w pułapce średniego dochodu? http://forbes.pl (access: 8.11.2015).
 • Radło M.-J., Ciesielska D. (2013), Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 • The Global Innovation Index Report 2012, http://globalinnovationindex.org (access: 7.11.2015).
 • The Global Innovation Index Report 2013, http://globalinnovationindex.org (access: 7.11.2015).
 • The Global Innovation Index Report 2014, http://globalinnovationindex.org (access: 7.11.2015).
 • The Global Innovation Index Report 2015, http://globalinnovationindex.org (access: 7.11.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-f0b5938b-3805-4c72-9b50-214c9a803fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.