PL EN


2016 | 266 | 189-197
Article title

Funkcja pomocowa w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów w strefie euro

Content
Title variants
EN
Resolution function in the practice of selected deposit guarantee schemes in the eurozone
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie roli, jaką we współczesnych sieciach bezpieczeństwa finansowego pełnią systemy gwarantowania depozytów, przez pryzmat ich funkcji pomocowych. Funkcja ta zyskała dziś szczególne znaczenie w kontekście zmian będących efektem utworzenia unii bankowej i Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w którym systemy gwarantowania depozytów pełnią istotną rolę.
EN
The aim of this article is to define the role of deposit guarantee schemes in modern financial safety nets through their resolution functions. This function has gained particular meaning in the context of changes that are results of creating banking union and Single Resolution Mechanism, in which deposit guarantee schemes play a very important role.
Year
Volume
266
Pages
189-197
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 • Dyrektywa 2014/49/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.04.2014 r. w sprawie systemów gwarantowania depozytów.
 • Dyrektywa 2014/59/UE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 • Financial Stability Board (2012), Thematic Review on Deposit Insurance Systems. Peer Review Report.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Pawlikowski A. (2005a), Problemy, zakres i kryteria wyboru w kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów w świetle doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, nr 2 (27).
 • Pawlikowski A. (2005b), Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE, „Materiały i Studia NBP”, Zeszyt nr 193.
 • Pruski J., Szambelańczyk J. (2014), Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 4 (57).
 • Smyk B. (2015), Perspektywy powstania paneuropejskiego systemu gwarantowania depozytów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Szymczak R., Kerlin J. (2014), Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie hiszpańskim, „Bezpieczny Bank”, nr 1 (54).
 • Szymczak R., Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie brytyjskim, „Bezpieczny Bank”, nr 3 (42).
 • Zdanowicz B. (2007), Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, nr 1 (34).
 • [www 1] https://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/40_francja_system_gwarantowania_depozytow.pdf (dostęp: 3.10.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f108f2e4-4800-45df-a5ce-9b115e656e40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.