Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 307 | 34-45

Article title

Podatek od towarów i usług w rolnictwie oraz związane z nim obowiązki prowadzenia ewidencji

Content

Title variants

EN
Tax on goods and services in agriculture and the related obligations of keeping the accounts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
VAT został wprowadzony w Polsce w 1993 r., ale Polscy rolnicy dopiero w roku 2000 rolnicy uzyskali możliwość rozliczania się z podatku od towarów i usług w systemie zryczałtowanego zwrotu tego podatku lub na zasadach ogólnych. Celem artykułu jest ukazanie istoty podatku od towarów i usług w rolnictwie, identyfikacja najważniejszych czynników określających zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rolnictwie oraz określenie obowiązków w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku od towarów i usług. Metodami badawczymi były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne.
EN
Polish agriculture was not subject to tax on goods and services at the moments of its introduction. Initially such solution was thought to be beneficial for the farmers themselves. However, it soon turned out that as the final consumers they were charged with the discussed tax without the possibility of deducting the input tax from the output one. The legislator (in 2000) provided farmers with an opportunity to settle tax on goods and services either in the flat rate reimbursement system or by following the general principles. The purpose of this article is to define the essence of tax on goods and services in agriculture, to identify the most important factors defining the principles of taxation on goods and services in agriculture and to specify the obligations in terms of recording economic events for tax on goods and services purposes. The following basic research methods were the subject literature and legal acts’ analysis and critical review, as well as formal.

Year

Volume

307

Pages

34-45

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Finansów i Rachunkowości

References

 • Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz.U. L. 145 z 13 czerwca 1977 r. z późn. zm.).
 • Ginter A. (2011), Korzyści finansowe z tytułu podatku VAT w wybranych gospodarstwach rolnych dokonujących inwestycji, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 92, s. 41-50.
 • Hajduga E. (2014), Taxation of Agricultural Activities in Poland – Selected Aspects [w:] J. Adamek, M. Swacha-Lech (eds.), Finance and Accounting – Theory and Practice, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 351, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Pawłowska-Tyszko J. (red.) (2012), Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, nr 44.
 • Szelągowska A. (2014), Zmiany w opodatkowaniu polskiego rolnictwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 2, Warszawa.
 • Turowska W. (2010), Ewidencja, rozliczanie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 82, s. 229-238.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. 1984, nr 52, poz. 268 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. 1993 nr 11, poz. 50).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. 2000, nr 68, poz. 805).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 • Zabielska D. (2011), Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 89, s. 61-74.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-f1415f7c-31a7-4676-b2f6-ca5ad5ef81f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.