PL EN


2011 | numer specjalny / special issue | 57-66
Article title

Polityka spójności jako narzędzie stymulacji współpracy między miastami – przykład INTERREG i URBACT

Authors
Content
Title variants
EN
Cohesion Policy as a tool to stimulate cooperation between cities – the example of INTERREG and URACT in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia wybrane narzędzia polityki spójności stymulujące współpracę między miastami. Analizowane są programy z okresu 2004–2006: INTERRREG oraz URBACT. W przypadku programów INTERREG analiza dotyczy największych polskich miast (31 najludniejszych miast oraz konurbacja śląska i Trójmiasto), natomiast w przypadku URBACT wszystkich miast, które były beneficjentami programu. Efekty projektów tego typu mają z reguły miękki charakter, polegający na transferze dobrych praktyk, budowaniu potencjału instytucjonalnego oraz kapitału ludzkiego. W tym zakresie efekty badanych projektów należy oceniać jako co najmniej zadowalające, choć liczba i skala zrealizowanych przedsięwzięć nie pozwala na wystąpienie wyraźnych i mierzalnych efektów w skali całego kraju.
EN
The paper discusses selected tools within Cohesion Policy that stimulate cooperation between cities. Subject to analysis are two programmes from 2004−2006: INTERRREG and URBACT. In the case of INTERREG programmes, the analysis pertains to the largest Polish cities (31 most populous cities and the Silesian and Tri-City conurbations), while in the case of URBACT, all the cities that were beneficiaries of the programme were taken into account. The results of the projects are usually of the soft type and involve transfer of good practices, building institutional capacity, and human capital. In this respect, the results of the analyzed projects should be considered at least satisfactory, although the number and scale of the completed projects does not allow for clear and measurable effects to be perceptible in a country-wide perspective.
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), a.ploszaj@uw.edu.pl
References
 • Alter C., Hage J., 1993, Organizations Working Together, London: Sage.
 • Church A., Reid P., 1996, „Urban power, international networks and competition: The example of cross-border cooperation”, Urban Studies, t. 33, nr 8, s. 1297–1319.
 • Council of The European Union, 1999, Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down General Provisions on the Structural Funds, 1260/1999, OJ L161, 26.6.1999.
 • Council of The European Union, 2006, Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down General provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, 1083/2006, OJ L210, 31.7.2006.
 • EGO s.c., 2008, Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG III B CADSES, Warszawa.
 • MRR, 2007, Podsumowanie udziału polskich miast w programie URBACT w latach 2004–2006, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2010, „Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?”, w: Tucholska A. (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Olejniczak K., 2006, „Territorial cooperation in the European Union – INTERREG lessons for the New Programming Period”, w: R. Michie (red.), IQ-Net Ten: 1996–2006 –Ten years of improving the quality of structural funds programming through exchange of experiences, Glasgow: European Policies Research Centre, s. 29–32.
 • TROJDEN, 2009, Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego), Warszawa.
 • Wenning M., 2008, „Regional development and spatial planning in an enlarged European Union”, The Professional Geographer, t. 60, nr. 3, s. 426–428.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f190a0f6-440a-4234-8258-22e7767f9f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.