PL EN


2016 | 269 | 235-244
Article title

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki – aspekty teoretyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Theoretical aspects of international competitiveness of the economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca dotyczy aktualnych trendów i problemów badawczych z zakresu konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Przeprowadzona dyskusja uwzględniła różne stanowiska i koncepcje definicyjne tej kategorii tematycznej, w tym zarówno wyniki badań polskich ekonomistów, jak i naukowców z całego świata, oraz głosy krytyczne. Uzupełnieniem tych wielowymiarowych rozważań są zaprezentowane rozwiązania stosowane przez organizacje międzynarodowe, które od lat specjalizują się w badaniu tychże zjawisk.
EN
The article attempts to analyze current trends and research issues in the field of the international competitiveness of the economy. Conducted a discussion took into account the various positions and concepts definition of this category, including both the results of national surveys of economists and scientists of world fame, and critical voices. Supplement these considerations was the presentation of the solutions used by international organizations such as the World Economic Forum, International Institute for Management Development, the National Competitiveness Council, which for years specialized in the study of international competitiveness.
Year
Volume
269
Pages
235-244
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Instytut Studiów Międzynarodowych
References
 • Benchmarking the Competitiveness of the European Industry, COM (96), 463 final, Brussels 1996 [w:] A Hildebrandt (2002), Competitiveness – Attempts To Define And Measure the Event, “The European Communities”, No. 3 (126).
 • Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J., red. (2010), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bieńkowski W. (1996), Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki polskiej, PWN, Warszawa.
 • Bossak J. (1989), Zmiany międzynarodowej konkurencyjności głównych krajów kapitalistycznych i ich konsekwencje dla stosunków Polski z zagranicą, IKiCHZ, Warszawa.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa.
 • Burnewicz J. (1993), Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Carbaugh R.J. (2000), International Economics 7th Edition, South Western College Publishing, Cincinnati.
 • Cho D.S., Chang Moon H. (1998), A Nation`s International Competitiveness In Different Stages of Economic Development, “Advances in Competitiveness Research”, Vol. 6, No. 1, American Society for Competitiveness.
 • Fagerberg J. (1996), Technology and Competitiveness, Oxford Review of Economic Policy.
 • Fagerberg J. (1988), International Competitiveness, “The Economic Journal”, June.
 • Fagerberg J., Knell M., Srholec M. (2004), The Competitiveness of Nations: Economic Grow in the ECE Region, „Economic Survey of Europe”, No. 2.
 • Gorynia M. (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Institute for Management Development (2009), World Competitiveness Yearbook 2009, Lausanne.
 • Ireland’s Competitiveness Scorecard 2015, http://www.competitiveness.ie/Publications/2015/Ireland%20s%20Competitiveness%20Scorecard%202015.html (dostęp: 18.09.2015).
 • Krugman P. (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs”, No. 2.
 • Lundvall B., Johnson B. (1994), The Learning Economy, “Journal of Industry Studies”, Vol. 1, No. 2.
 • Misala J. (2002), Mierniki konkurencyjności gospodarki Polski, aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 12, SGH, Warszawa.
 • Misala, J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Misala J., Młynarzewska I., Misztal P., Siek E. (2007), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. Teoria i praktyka, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej, Radom.
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, Raport nr 30 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1997, s. 13.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWN, Warszawa.
 • Sachs J.D., Stone G.L. (2000), Year in review [w:] The Global Competitiveness Report 2000, WEF, Geneva.
 • Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Weredyk K. (2002), Konkurencyjność Polski w dobie integracji z Unią Europejką i globalizacji, Tom 2, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Weresa M.A., red. (2015), Polska. Raport o konkurencyjności 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym rynku technologiami, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Wziątek-Kubiak A. (2001), Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, „Ekonomista”, nr 4.
 • WEF (2014), The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva.
 • Yglesias E. (2003), Modeling the Technological Competitiveness of Nations, “Scientrometrics”, Vol. 57, No. 2.
 • Zawiślińska I. (2003), Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna, SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f1f86e68-d193-430a-89b1-b387e3f0cc91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.