PL EN


2016 | 299 | 336-347
Article title

Modele dojrzałości systemów zarządzania wiedzą - adaptacja do uwarunkowań organizacji zorientowanych projektowo

Content
Title variants
EN
Knowledge management maturity model – adaptation to project’s perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój zarządzania wiedzą w ujęciu praktycznym i teoretycznym spowodował powstanie przeznaczonych dla tego obszaru rozwiązań oraz narzędzi. Badacze podejmują dyskusję na temat efektywności pomiarów tych instrumentów oraz oceny poziomu dojrzałości systemów zarządzania wiedzą. Na bazie studiów literaturowych scharakteryzowano struktury wybranych modeli dojrzałości oraz ich założenia metodyczne. Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać wspólne dla nich cechy oraz różnice w ocenie dojrzałości zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest przegląd modeli oraz przedstawienie aktualnego piśmiennictwa dotyczącego modeli dojrzałości zarządzania wiedzą i ich korelacji, wpływu na modele dojrzałości zarządzania projektem oraz środowisko projektowe.
EN
Practical and theoretical development of the knowledge management generated set of tools and solutions devoted strictly to this area. The ongoing research focuses on the effectiveness of these instruments as well as on the assessment of the level of maturity models. Based on literature research, selected maturity models were described. This enabled determination of their structure and basic requirements. The aim of this article is to provide, through literature review, information about current status of the knowledge management maturity models and its impact on the project management maturity models as well as project’s environment.
Year
Volume
299
Pages
336-347
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Axelos (2013), P3M3 Introduction and Guide.
 • Brache A.P., Rummler G.A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Burnes M. (2004), Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal, „Journal of Management Studies”, Vol. 41, Iss. 6.
 • Cooke-Davies T.J. (2004), Project Management Maturity models [w:] P. Morris, J.K. Pinto (eds.), The Wiley Guide to Managing Projects, Wiley, Hoboken.
 • Crosby P. (1979), Quality is Free, McGraw-Hill, New York.
 • De Bruin T., Rosemann M. (2005), Towards a Business Process Management Maturity Model, ECIS 2005 Proceedings of the Thirteenth European Conference on Information Systems.
 • Ehms K., Langen M. (2002), Holistic Development of Knowledge Management with KMMM, Siemens AG.
 • Fazlagić J. (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa.
 • Gasik S. (2010), Zarządzanie wiedzą o projektach, „Studia i Materiały”, nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gottschalk P. (2006), Expert Systems at Stage IV of the Knowledge Management Technology Stage Model: The Case of Police Investigations, „Expert Systems with Applications”, Vol. 31, No. 3.
 • Humphrey W.S. (1989), Managing the Software Process, SEI Series in Software Engineering, Addison-Wesley.
 • Jednoralska A. (2011), Zarządzanie wiedzą w projektach, Materiały VI Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków.
 • Juchnowicz M., Metelski W., Wyrozębski P. (2012), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarzadzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kalinowski T. (2011), Modele oceny dojrzałości procesów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 258.
 • Khalili H., Maleki A., Sharifi A., Salmani M., Farshami S. (2012), Evaluation of Knowledge Management Maturity, „International Journal of Machine Learning and Computing”, Vol. 2, No. 6.
 • Klimko G. (2001), Knowledge Management and Maturity Models: Building Common Understanding, Proceedings of the 2nd European Conference on Knowledge Management, Bled, Slovenia.
 • Kosieradzka A. (2010), Model dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania produkcją [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • KPMG Consulting (2000), Knowledge Management Research Report 2000, KPMG.
 • Kruger C.J., Snyman M.M.M. (2005), Formulation of a Strategic Knowledge Management Maturity Model, „South African Journal of Information Management”, Vol. 7, Iss. 2.
 • Kuriakose K.K., Raj B., Satya Murty S.A.V., Swaminathan P. (2010), Knowledge Management Maturity Models – a Morphological Analysis, „Journal of Knowledge Management Practice”, Vol. 11, No. 3.
 • Paulk M.C. (2009), A History of the Capability Maturity Model for Software, „ASQ Software Quality Professional”, Vol. 12, No. 1.
 • Pee L.G., Kankanhalli A. (2009), A Model of Organisational Knowledge Management Maturity Based on People, Process, and Technology, „Journal of Information & Knowledge Management”, Vol. 8, Iss. 2.
 • PMI (2003), Organizational Project Management Maturity Model, Project Management Institute, Newtown Square.
 • Roeglinger M., Poeppelbuss J., Becker J. (2012), Maturity Models in Business Process Management, „Business Process Management Journal”, Vol. 18, No 2.
 • Sankarasubramanian S. (2009), Knowledge Management Meet Project Management, Proceedings of PMI 2009 Asia World Congress, Kuala Lumpur.
 • Sinha R. (2013), A Comparative Analysis of Knowledge Management Process Maturity Models, „International Journal of Innovative Research and Studies”, Vol. 2, Iss. 5.
 • Spałek S. (2012), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy element oceny stopnia dojrzałości projektowej organizacji [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Steenbergen M., Bos R., Brinkkemper S., Weerd I., Bekkers W. (2010), The Design of Focus Area Maturity Models, „Global Perspectives on Design Science Research”, Vol. 6105.
 • Teah H.Y., Pee L.G., Kankanhalli A. (2006), Development and Application of a General Knowledge Management Maturity Model, PACIS 2006 – 10th Pacific Asia Conference on Information Systems: ICT and Innovation Economy.
 • Weber C., Curtis B., Gardiner T. (2008), Business Process Maturity Model (BPMM) Version 1.0, Object Management Group.
 • Zawicki M. (2010), Deficyty współzarządzania publicznego w Unii Europejskiej [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce, Liber, Warszawa.
 • [www 1] http://www.tcs.com/SiteCollectionDocuments/Brochures/BIPM_Brochure_Knowledge_Management_5iKM3%C2%A9_04_2010.pdf (dostęp: 15.03.2016).
 • [www 2] http://www.pmi.org/learning/project-knowledge-management-maturity-model-6817 (dostęp: 10.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f2205e42-233e-4d13-92d5-6e4f2899d245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.