PL EN


2016 | 289 | 164-174
Article title

Podregiony województwa śląskiego w perspektywie demograficznej 2013-2050

Authors
Content
Title variants
EN
Subregions of silesian voivodeship in demographic perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono zmiany w stanie liczebnym oraz strukturze demograficznej ludności województwa śląskiego ogółem, jak i w poszczególnych jego podregionach w latach 2013-2050. W perspektywie 2050 r. demograficzny regres w województwie śląskim będzie się pogłębiał, o czym świadczy ujemny przyrost naturalny łącznie z ubytkiem migracyjnym ludności. Zmianie ulegnie typ zaludnienia w podregionach bielskim i tyskim, w którym ujemny przyrost naturalny nie będzie rekompensowany przez dodatnie saldo migracji. Malejąca liczba ludności, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym oznacza dla całego województwa śląskiego znaczne osłabienie potencjału ludzkiego.
EN
The paper describes changes in the number of people and in demographic structure of the population in the entire silesian voivodeship, and also in its particular subregions in the years 2013-2050. In the perspective of 2050 demographic decline in silesian voivodeship is going to progress, which is proved by negative population growth and migration loss. The settlement type, in which negative population growth will not be compensated for by positive migration balance, will change in Bielskie and Tyskie subregions. Declining number of people, as well as decreasing working age population and growing number of post working age population indicate significant decrease in human potential in the entire silesian voivodeship.
Year
Volume
289
Pages
164-174
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E. (2010), Analiza aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w wybranych krajach UE [w:] J. Hozer (red.), Miscellanea mikroekonometrii, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin, s. 213-230.
  • Kowaleski J.T., Gajdzińska A. (2012), Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej - nieodległa przeszłość i prognoza, "Studia Demograficzne", nr 1(161), s. 57.
  • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Prace Monograficzne, nr 497, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
  • Kurkiewicz J. (red.) (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 26.02.2015).
  • Sojka E. (2011), Process of Ageing of Silesia Province Population Until 2035, "Bulletin of Geography, Socio-economic Series", nr 16, s. 129-132.
  • Sojka E. (2013a), Sex-Age Structure of the Population in the European Union And Economic Growth [w:] Rodionova I.A. (red.), Rynok truda i zaniatost naseleniya w naczale XXI w.: Europa, Polsza, Rosija, Rosyjskij Universitet Drużby Narodow, Moskwa, s. 72-86.
  • Sojka E. (2013b), Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej [w:] D. Kotlorz (red.), Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 160, t. 2, s. 33-43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f2612b54-a543-461c-8c75-b10cd92786ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.