PL EN


2016 | 300 | 19-29
Article title

Zróżnicowane ujęcie zaliczek na dostawy i usługi w prawie cywilnym, podatkowym i rachunkowości

Content
Title variants
EN
Recognition and measurement of advance payments for supplies and services in civil, tax and accounting law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaliczki na dostawy i usługi oznaczają kwoty przekazane lub otrzymane od kontrahentów na poczet realizacji przyszłych dostaw zapasów rzeczowych aktywów obrotowych. Ich występowanie jest wyrazem stosowania zasad współmierności i ostrożności w ujawnianiu informacji o aktywach i pasywach bilansu, jak i związanych z nimi kosztów i przychodów w rachunku zysków i strat. Nieco odmienne jest regulowanie zaliczek handlowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości. Dla badacza tej problematyki od strony ujęcia w księgach rachunkowych ważna jest także wiedza dotycząca uregulowania zaliczek w prawie cywilnym, a zwłaszcza w prawie podatkowym. W artykule odniesiono się także do tych kwestii.
EN
Advance payments for supplies and services mean the amounts transferred to or received from counterparties for the fulfillment of future deliveries of inventory within current assets. Their occurrence is an expression of the application of accrual basis of accounting and conservative valuation concept when disclosing information on assets and liabilities in a balance sheet, and associated expenses and revenues in an income statement as well. The paper sets out to discuss the issue of advance payments under the applicable law, furthermore, possibilities of posting entries in accounts of an entity. The main thesis of the article is based on the reasoning that the recognition of advance payments for supplies and services in accounts implies level of information credibility in reference to financial statements, especially regarding an amount of net profit or loss for a supplier.
Year
Volume
300
Pages
19-29
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. Urz. UE 2008.
 • Świderska G.K., Więcław W. (red.) (2012), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl/slownik/ (dostęp: 11.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f2f2d805-2f37-4dcf-b119-537788fff8d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.