PL EN


2016 | 290 | 185-197
Article title

Migracje w województwie łódzkim

Content
Title variants
EN
Migration in Lodzkie region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie skali zmian, jakie wystąpiły w latach 2002-2013 w ruchu wędrówkowym w województwie łódzkim. Analiza danych jednoznacznie wskazuje na utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji w województwie łódzkim, jeśli idzie o saldo migracji (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). W najlepszej sytuacji będą powiaty sąsiadujące ze stolicą województwa, mające dodatnie salda migracji, charakteryzujące się napływem ludności głównie z obszarów województwa, a zwłaszcza z Łodzi. Jednocześnie postępujący proces suburbanizacji prowadzić będzie do umocnienia się regresu demograficznego miasta Łodzi.
EN
The aim of this paper is to present the scale of the changes that have occurred in the years 2002-2013 in migration in Lodzkie region. Data analysis clearly indicates the persistence of the disadvantages in the Lodz region when it comes to net migration (both internal and external). In the best case will be the neighboring counties of the province capital, having a positive migration balance, characterized by the influx of people mainly from areas of the region, especially from Lodz. At the same time, the continuing process of suburbanization, will lead to a strengthening of the demographic regression of the city of Lodz.
Year
Volume
290
Pages
185-197
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ
References
 • Kałuża D. (2008), Ruch wędrówkowy ludności w Łodzi [w:] J.T. Kowaleski (red.), Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym, tom 1, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 67-82.
 • Kałuża-Kopias D. (2010), Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 35, s. 199-217.
 • Liszewski S. (2005), Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, "Biuletyn KPZK PAN", z. 215, s. 25-47.
 • Markowski T., Marszał T. (2007), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa
 • Mikulec A. (2008), Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na przykładzie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Raźniak P. (2007), Migration Processes in Polish Selected Metropolitan Areas in the Years 2000-2005, "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series", No. 8.
 • Strzelecki Z. (1989), Cykl życia rodziny a migracje, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", t. 85, nr 2, s. 173-197.
 • [www 1] GUS, baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ (dostęp: 12.10.2014).
 • [www 2] GUS, baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (dostęp: 12.10.2014).
 • [www 3] GUS, NSP 2011, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny- ludnosci-i-mieszkan-2011/migracje-zagraniczne-ludnosci-nsp-2011,1,1.html (dostęp: 12.10.2014).
 • [www 4] GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacjao- rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html (dostęp: 12.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f4315c4d-9878-4ec1-820f-38bc607083e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.