PL EN


2013 | 2(91) | 95-106
Article title

Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych

Content
Title variants
EN
Personality Determinants behind Employee Readiness for Organizational Change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzanie zmian organizacyjnych to żmudny proces wymagający otwartości, przełamywania wielu barier psychologicznych i gotowości porzucenia starych nawyków i przyzwyczajeń zawodowych. Implementacja zmian w dużej mierze zależy od indywidualnego nastawienia pracowników i przybrania odpowiedniej postawy wobec zmian. Cechy osobowości odgrywają w tym procesie duże znaczenie w szczególny sposób określając adaptacyjne możliwości pracownika do zmieniającego się środowiska zawodowego. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia znaczenia osobowości charakteryzowanej przy pomocy czynników w ujęciu koncepcji Big Five w kształtowaniu postawy wobec zmian dziejących się w miejscu pracy. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieją i jaki przybierają charakter zależności między wymiarami osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki a postawą pracowników wobec zmian.
EN
The introduction of organizational change is a painstaking process requiring openness, the overcoming many psychological barriers, and a willingness to abandon old habits and professional routines. To a great extent, the implementation of changes depends on the individual attitudes of employees and their taking on of appropriate attitudes with respect to change. Personality traits play a large role in this process. This is especially true with respect to the specifying of employee adaptive capacity in a shifting professional environment. This article attempts to determine the significance of personality—characterized by factors as described by the Big Five concept—in shaping attitudes towards changes taking place in the workplace. The aim of this study was to examine if there are any dependencies between the personality dimension as defined by the Big Five and employee attitude of towards change as well as to describe its character.
Year
Issue
Pages
95-106
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2013-04-15
Contributors
 • University of Lodz, Łódź, Poland
References
 • Carnall C.A. (1990), Managing change in organizations, wyd. 4, Prentice Hall, New York.
 • Czerska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Gallacher C. (1999), Managing change in library and information services, Aslib, IMI, London.
 • Hal C.S., Lindzey G. (2002), Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lubrańska A. (2004), Człowiek wobec zmian w organizacji, „Folia Psychologica”, nr 8.
 • Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE, Poznań.
 • Strelau W.J., red. (2004), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 • Szarota P. (1995), Polska Lista Przymiotnikowa (PLP): narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, „Studia Psychologiczne”, nr 33.
 • Wolan-Nowakowska M. (2000), Psychologiczne właściwości Skali Postaw Pracowników Wobec Zmian, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, nr 8.
 • Wolan-Nowakowska M. (2002), Wybrane wymiary osobowości a postawa wobec zmian pracowników firm prywatnych i państwowych, [w:] D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1997), Inwentarz Osobowościowy NEO-FFI Costy i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R. (2004), Psychologia zmiany postaw i wspływu społecznego, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Zimbardo P.G. (1999), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f4cce4ca-a0b3-459f-a5f4-d446c3d81197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.