PL EN


2016 | 253 | 68-81
Article title

Polityka rachunkowości MMŚP w zakresie kształtowania i prezentowania wyniku finansowego

Authors
Content
Title variants
EN
Accounting policy of MSME in a field of profit and loss measurement and presentation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia możliwości stosowania przez jednostki sektora MMŚP polityki rachunkowości w zakresie pomiaru kosztów i przychodów wynikających z wyceny aktywów oraz prezentowania informacji sprawozdawczych na temat elementów kształtujących wynik finansowy. Zaprezentowane zostały prawa wyboru metod wyceny operacyjnych aktywów trwałych, w szczególności dotyczące amortyzacji oraz ustalania kosztów wynikających z klasyfikowania umów leasingowych. Opisane zostały zasady wyceny bieżącej, jak i bilansowej elementów zaliczanych do zapasów. Zwrócono uwagę na skutki wynikowe wyceny inwestycji finansowych i niefinansowych. Odniesiono się do problemu podatku odroczonego i możliwości odstąpienia od jego ustalania przez jednostki sektora MMŚP. Na koniec zaprezentowano zasady sprawozdawczego ujęcia informacji dotyczących kształtowania się wyniku finansowego, w tym w jednostkach mikro.
EN
The article presents, based on Polish Accounting Act, possibilities of implementation of accounting policy tools by MSME (micro-, small- and medium-sized entities). Problem was described in a context of expenses and revenues valuations. Attention was paid to assets measurement and way of financial data presentation (in financial statement). Rules and methods of tangible and intangible assets depreciation and amortization were presented, possibilities of lease contract classification were described (from the point of view of measurement of expenses). Principles of inventories valuations were characterized. Attention was paid to results of investment valuation (expenses and revenues). Problem of corporate income tax – current and differed was mentioned. At the end simplification in financial reporting concerning profit and loss account for MSME were presented, including micro-entities.
Year
Volume
253
Pages
68-81
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
References
 • Buk H. (2014), Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Dadacz J. (2014), Uproszczenie rachunkowości jednostek „mikro”, „Rachunkowość”, nr 9.
 • Kamieniecka M. (2013), Sprawozdawczość MŚP w zakresie odroczonego podatku dochodowego – propozycje zmian [w:] Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów (KSR 4). Dz.Urz. Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2012 r., poz. 15.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 Leasing, najem i dzierżawa (KSR 5). Dz.Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr 9.
 • Kuzior A. (2011a), Ewidencyjne ujęcie zakupu i zużycia materiałów [w:] Z. Messner, J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa.
 • Kuzior A. (2011b), Rzeczowe aktywa trwałe [w:] Z. Messner, J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2014), Sprawozdanie finansowe MŚP według ustawy o rachunkowości [w:] A. Kuzior, J. Pfaff, L. Poniatowska, M. Rówińska, Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2015), Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczości i analiza finansowa, Prace Naukowe, nr 388, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 2001, Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f4fa7054-f7bd-4f0a-9e9a-aae76e8115f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.