PL EN


2017 | 330 | 76-85
Article title

Wikinomia, czyli masowa, spontaniczna współpraca społeczności internetowych

Content
Title variants
EN
Wikinomics as a spontaneous mass collaboration of internet communities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Otwartość, partnerstwo, wspólnota zasobów, globalny zasięg – to cztery filary wikinomii. Zjawisko to oparte na masowej, spontanicznej współpracy, zyskało na znaczeniu pod wpływem rozwoju nowych technologii, otwierając szerokie możliwości jego wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska wikinomii, poprzez omówienie najważniejszych jego założeń oraz pokazanie korzyści płynących z jego wykorzystania w strukturze firmy. W artykule omówiono zasady działania wikinomii poprzez przedstawienie głównych filarów zjawiska. W dalszej części artykułu przedstawiono nowe modele biznesu oparte na wiki, wraz z przykładami firm, które wdrożyły omawiane rozwiązania. W końcowej części rozważań omówiono możliwości i reguły wykorzystania mechanizmów wikinomii, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
EN
Openness, partnership, community of resources and global reach are the four pillars of wikinomics. This phenomenon – based on spontaneous mass collaboration – gained importance due to the development of new technologies providing opportunities for its application in a company. The article aims to introduce the phenomenon of wikinomics by discussing the key assumptions and showing its benefits. The article discusses the principles of wikinomics by presenting the main pillars of the phenomenon. The discussion is followed by the presentation of new business models based on wikinomics together with examples of companies that have implemented the discussed solutions. The final part of the considerations explores the opportunities and rules for the use of wikinomics mechanisms that can help increase the competitiveness of enterprises.
Keywords
Year
Volume
330
Pages
76-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Instytut Zarządzania i Marketingu. Katedra Marketingu
References
 • Bendyk E. (2006), Wiek Wiki, "Polityka", nr 44, s. 74.
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications Ltd., Warszawa.
 • Mascull B. (2010), Business Vocabulary in Use. Intermediate, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • Stępnicka N., Bąkowska P. (2011), Wikinomia i prosumpcja a rozwój kapitału ludzkiego w Internecie [w:] N. Majchrzak, A. Zduniak (red.), Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, s. 216-271.
 • Szpringer W. (2008), Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szpunar M. (2010), Otwartość, partnerstwo i wspólnota zasobów jako determinant świata wikinomii [w:] M. Uliński (red.), Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Wydawnictwo Aureus, Kraków, s. 118-132.
 • Szumniak-Samolej J. (2012), Współpraca z tłumem. Nowe modele współpracy między przedsiębiorstwami i interesariuszami, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 118, s. 30-46.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmieniła wszystko, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2010), Macrowikinomics: Rebooting Business and the World, Portfolio Hardcover, New York.
 • Ziemba E. (2011), Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji, "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny, s. 67-82.
 • [www 1] https://www.innocentive.com (dostęp: 23.02.2017).
 • [www 2] http://www.nike.com (dostęp: 23.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f5cb4afc-3c22-474f-8096-4155727a9847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.