PL EN


2016 | 274 | 7-15
Article title

Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?

Content
Title variants
EN
Where does business reporting head?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawozdawczość zintegrowana (Integrated Reporting – IR) jest najnowszym podejściem do sprawozdawczości korporacyjnej, obecnie najszerzej dyskutowanym w literaturze przedmiotu. Jest kolejnym etapem w ewolucji sprawozdawczości organizacji i kolejną próbą jego udoskonalenia. Obecnie stawia się pytanie, czy sprawozdawczość ta umożliwi przedstawienie rzetelnego obrazu działalności organizacji i czy wpłynie na lepsze zrozumienie sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej oraz jej dokonań. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, czy sprawozdanie zintegrowane w obecnym kształcie może w przyszłości zastąpić aktualną sprawozdawczość i stanowić potencjalne rozwiązanie jej niedostatków. W artykule wykorzystano wyniki studiów literatury przedmiotu oraz wcześniejszych badań autorów, a także obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze raportowania zintegrowanego.
EN
Integrated reporting (IR) is the latest approach to corporate reporting, currently most widely discussed topic in the literature on the subject. It is another stage in the evolution of the organization’s reporting and another attempt at its improvement. Presently, IR is questioned whether it really provides for a reliable presentation of the organization’s present and future performance, and whether integrated reporting will actually result in a better understanding of the economic and financial situation of a business entity and its accomplishments. The purpose of this article is an attempt at answering a question of whether an integrated report in its present form can in the future replace the current corporate reporting and constitute a potential solution to its shortcomings. The article uses the results of the literature studies on the subject, results of the authors’ earlier research studies, as well as observations of the current business practice in the area of integrated reporting.
Year
Volume
274
Pages
7-15
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Adams C. (2013), Integrated Reporting and the Six Capitals: What Does it All Mean? Towards Sustainable Business, http://drcaroladams.net/integrated-reporting-andthe- six-capitals-what-does-it-all-mean/ (dostęp: 10.08.2015).
 • Adams S., Fries J., Simnett R. (2011), The Journey Toward Integrated Reporting, "Accountants Digest", 558, s. 1-41.
 • Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 77 (873).
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2016), Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79).
 • Berndt T., Bilolo C., Muller L. (2014), The Future of Integrated Reporting. Analysis and Recommendations, 4th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2014), GSTF 2014.
 • Cheng M., Green W., Conradie P., Konishi N., Romi A. (2014), The International Integrated Reporting Framework: Key Issues and Future Research, "Journal of International Financial Management & Accounting", Vol. 25, Iss. 1.
 • Cohen, J., Holder-Webb L.L., Nath L., Wood D. (2012), Corporate Reporting on Nonfinancial Leading Indicators of Economic Performance and Sustainability, "Accounting Horizons", 26.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley, New York.
 • Eccles R., Krzus M.P., Watson L.A. (2012), Integrated Reporting Requires Integrated Assurance [w:] J. Oringel (ed.), Effective Auditing for Corporates: Key Developments in Practice and Procedures, Bloomsbury Information, London.
 • Eccles R.G., Serafeim G. (2014), Corporate and Intefrated Reporting: A Functional Perspective 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (dostęp: 14.04.2015).
 • Hansen F. (2001), Transparent Beauty, Part Two of a Series, http://businessfinance mag.com (dostęp: 29.01.2009).
 • ICAEW (2010), New Reporting Models for Business. Information for Better Markets Initiative, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.
 • IIRC (2013a), Business Model Background Paper for , http://integratedreporting.org/ wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (dostęp: 3.05.2015).
 • IIRC (2013b), The International Framework, http://integratedreporting.org/wpcontent/ uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK- 2-1.pdf (dostęp: 3.05.2015).
 • Kranacher M.J. (2011), Full Disclosure: All Investors Need to Know, "CPA Journal", Vol. 81, Iss. 4.
 • Kutera M., Syrdykowska S.T. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Sobańska I. (2003), Wpływ MSR na integracje rachunkowości: Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 13(69), SKwP, Warszawa.
 • Sobańska I. (2007), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2011), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Świderska G.K., red. (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zuchewicz J. (2012), Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51(690).
 • [www 1] http://www.iasplus.com/en/resources/sustainability/iirc (dostęp: 14.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f7203e52-7520-442f-8791-3edc24534753
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.