PL EN


2016 | 262 | 5-13
Article title

Koncepcja produktów systemowych a prosumpcja

Authors
Content
Title variants
EN
System products’ concept and prosumption
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Produkty systemowe mogą być traktowane jako koncepcja opisująca specyfikę pewnej kategorii produktów i usług funkcjonujących we współczesnym obrocie gospodarczym. Takie produkty umożliwiają konsumentowi uzyskanie zróżnicowanych wartości w tym samym czasie. W celu rozwoju teorii i badań empirycznych dotyczących produktów systemowych, konieczne jest określenie, w jakim zakresie prosumpcja, jako tendencja w zachowaniach konsumenckich i konstrukt teoretyczny, może być traktowana jako egzemplifikacja konsumpcji produktów systemowych. Celem niniejszego artykułu jest właśnie rozwikłanie tego problemu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez krytyczny przegląd literatury dotyczącej prosumpcji i produktów systemowych. Artykuł ten ma zatem charakter konceptualny i formułuje tezę, że każdy produkt niesystemowy staje się systemowym, jeśli staje się przedmiotem prosumpcji.
EN
System products may be treated as the specific category of goods and services that function in today market. Such products enable customers to acquire multiple values at the same time. Further development of theory and empirical research on system products demands clarifying to what extent prosumption may be treated as the exemplification of system products’ consuming. This paper handles this problem and it suggests that every non-system product becomes system product, if it is consumed in the act of prosumption. This thesis motivates scholars focusing on system products to stronger interest in prosumption in further studies.
Year
Volume
262
Pages
5-13
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
References
 • Baruk A.I. (2008), Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 10.
 • Cova B., Salle R. (2008), Marketing solutions in accordance with the SD logic: Cocreating value with customer network actors, „Industrial Marketing Management”,37(3), s. 270-277.
 • Edvardsson B., Tronvoll B., Gruber T., Expanding understanding of service exchange and value co-creation: a social construction approach, „Journal of the Academy ofMarketing Science”, 39(2), s. 327-339.
 • Etgar M. (2008), A descriptive model of the consumer co-production process, „Journal of the Academy of Marketing Science”, 36(1), s. 97-108.
 • Gronroos C. (2008), Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? „European Business Review”, 20(4), s. 298-314.
 • Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, WydawnictwoNaukowe PWN.
 • Lusch R.F., Vargo S.L. (2006), Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements, „Marketing Theory”, 6(3), s. 281.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”,11(1 (40)), s. 40-63.
 • Mitręga M. (2014), Pomiar w badaniach naukowych w marketingu-standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta, „Marketing i Rynek”, 8 (CD), s. 135-138.
 • Mitręga M. (2015), Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego, „Handel Wewnętrzny”,styczeń-luty, s. 172-181.
 • Mitręga M., Laskowska-Witek J. (2015), Rutyny współtworzenia wartości z klientem – konceptualizacja i pomiar, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2, s. 25-36.
 • Niemczyk A. (2014), Produkty systemowe na rynku turystycznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1 (25), s. 79-99.
 • Pańkowska M. (2013), Cloud computing as information technology prosumption environment, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (158 User--driven information system development), s. 123-133.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creating unique value with customers, „Strategy & Leadership”, 32(3), s. 4-9.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ritzer G., Jurgenson N. (2010), Production, consumption, prosumption, „Journal of Consumer Culture”, 10(1), s. 13.
 • Tofler A. (1980), The third wave, William Morrow, New York.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of Marketing”, s. 1-17.
 • Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, „Journal of the Academy of Marketing Science”, 36(1),s. 109-122.
 • Ziemba E., Eisenbardt M. (2013), Prosumption awareness among young consumers, Studia Ekonomiczne, Creativity Support System, Methods, and Applications, 153,s. 163-177.
 • Żabiński L. (2009), Sfera i marketing produktów systemowych, Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań [w:] L. Żabiński (red), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Żabiński L. (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych,PWE, Warszawa, s. 24-44.
 • Żabiński L. (2013), Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, „Konsumpcja i Rozwój”, 1 (4), s. 3-20.
 • Żabiński L., Żabińska T., Koniorczyk G. (2010), Systemowe produkty edukacyjnerefleksje na wybranych przykładach, „Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach”, s. 73-82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f775d200-956e-4269-a3db-f9cfcfbe91d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.