PL EN


2017 | 312 | 106-117
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania zasobów ludzkich dla nauki i techniki w Polsce w latach 2004-2015

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial diversity of human resources for science and technology in Poland in 2004-2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące rozmiarów, struktury oraz wykorzystania zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST) w Polsce jako jednego z kluczowych elementów nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Wiedza jest nierozerwalnie związana z człowiekiem, a możliwościom jej kreowania i dyfuzji sprzyja rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki, które absorbują wysokiej jakości kapitał ludzki. Stąd odnosząc się do dwóch wymiarów definiowania HRST (kwalifikacje i wykonywany zawód), uwaga została skoncentrowana na tzw. rdzeniu zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRSTC). Uwzględniając powyższe przesłanki, celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania wykorzystania zasobów ludzkich dla nauki i techniki (w Polsce w latach 2004-2015, ze szczególnym uwzględnieniem HRSTC.
EN
The article presents the size, structure and use of Human Resources for Science and Technology (HRST) in Poland as one of key element of modern and competitive knowledge-based economy. Knowledge is inseparably combined with people. The possibilities of its creation, using and diffusion are supported by the development of innovative sectors, that can absorb high-qualified human capital. Thus, referring to two dimensions defining Human Resources in Science and Technology (skills and occupation), particular attention has been focused on the so-called Core of Human Resources for Science and Technology (HRSTC). Considering the aforementioned conditions, the goal of the paper is to present spatial diversity of Human Resources for Science and Technology (HRST) in Poland in 2004-2015, with the special emphasis to HRSTC.
Year
Volume
312
Pages
106-117
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GUS (2011), Nauka i technika 2009, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2015), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2016), Nauka i technika 2014, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • OECD (1995), The Measurement of Scientific and Technological Activities – Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T “Canberra Manual”, OCDE/GD (95)77, Paris.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Skórska A. (2012), Praca i jej znaczenie we współczesnym świecie – wybrane problemy [w:] U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska (red.), Problemy współczesnej ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 171-185.
 • Skórska A. (2015), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(2), Kraków, s. 53-65.
 • Zienkowski L. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • [www 1] http://eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 10.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f849edaf-83fd-415c-a5a9-ff2c66608b4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.