PL EN


2017 | 313 | 61-73
Article title

Możliwość wykorzystania modeli biznesu do kształtowania wizerunku przedsiębiorstw społecznych

Title variants
EN
Business model – building the image of social economy enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie i opis modeli biznesu przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz wskazanie na znaczenie wykorzystania modeli biznesu do kształtowania wizerunku tych organizacji. Wprowadzenie – obligatoryjnie – modeli biznesu, a w nich aspektów związanych z kształtowaniem wizerunku jest – według autorów niniejszego opracowania – jednym z instrumentów tworzenia akceptacji społecznej dla tego nowego i często jeszcze kontrowersyjnego zjawiska ekonomicznego. Aby zrealizować postawiony cel autorzy opracowania postanowili przeanalizować 16 studiów przypadku przygotowanych w ramach projektu PI-PWP Replikator współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Formaty biznesowe powstawały w ścisłej współpracy między realizatorami projektu a przedstawicielami badanych przedsiębiorstw ekonomii społecznej [Formaty Biznesowe, 2014].
EN
The main goal of this article is to identify and description of the business models of social economy enterprises. The business model can be a useful tool in the process of building and strengthening the organization’s image among customers and stakeholders. Authors decided to analyze 16 case studies prepared by the project PI-PWP Replicator co-financed by the European Union under the European Social Fund. Business formats were created in close cooperation between the implementers of the project and representatives of the social economy enterprises.
Year
Volume
313
Pages
61-73
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
author
 • Banco Santander SA
References
 • Amit R., Zott C. (2007), Business Model Design and the Performance of Entrepreneurial Firms, “Organizational Science”, Vol. 18(2), s. 181-199.
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Cappelli P., Sherer P.D. (1991), The Missing Role of Context in OB. the Need for Meso-Level Approach [w:] L.L. Cummings, B.M. Staw (eds.), Research in Organizational Behavior, Greenwich, JAI Press, Vol. 13, s. 55-110.
 • Dart R. (2004), The Legitimacy of Social Enterprise, “NonProfit Management & Leadership”, Vol. 14(4), s. 411-424.
 • Doubosson-Torbay M., Osterwalder A., Pigneur Y. (2001), eBusiness Model Design Classification and Measurment, “Thynderbird International Business Review”, Vol. 44(1), s. 5-23.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcje i pomiar, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Formaty Biznesowe (2014), Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2014), Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa.
 • Harding R. (2004), Social Enterprise: The New Economic Engine? “Business Strategy Review”, Winter.
 • Haugh H. (2006), Social Enterprise: Beyond Economic Outcomes and Individual Returns [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (eds.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.
 • Hausner J., Laurisz N., Mazur S. (2007), Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja [w:] J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
 • Hensel P. (2008), Transfer wzorców zarządzania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Herbst K. (2004), Ekspertyza w zakresie wzmocnienia instytucji Ekonomii Społecznej, http://www.ekonomiaspoleczna.lodz.pl/.
 • Johns G. (2006), The Essential Impact of Context on Organizational Behavior, “Academy of Management Review”, nr 31.
 • Knecht Z. (2006), Public relations w administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leś E. (2004), Przedsiębiorczość społeczna, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 15.
 • Leś E. (2007), Rola trzeciego sektora w polityce społecznej [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miżejewski C. (2006), Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Moore M. (1995), Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press, Cambridge.
 • Moore M., Khagram S. (2004), On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government About Strategic Management, Working paper of the Corporate Social Responsibility Initiative, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2014), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Onepress, Gliwice.
 • Ostrom V., Ostrom E. (1994), Administrowanie dobrami i usługami publicznymi [w:] V. Ostrom (red.), Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządnego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownia Wydawnicza, Warszawa–Olsztyn, s. 159-180.
 • Palo T., Tahtinen J. (2011), A Network Perspective on Business Models for Emerging Technology Based Services, “Journal of Business and Industrial Marketing”, nr 26(5).
 • Pearce J. (2003), Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London.
 • Rymsza M. (2005), Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, „Trzeci Sektor”, nr 2.
 • Social Enterprise (2002), A Strategy for Success, DTI, www.seeewiki.co.uk/~wiki/images/5/5a/SE_Strategy_for_success.pdf.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Targalski J. (red.) (1999), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Thompson J., Doherty B. (2006), The Diverse World of Social Enterprise: A Collection of Social Enterprise Stories, “International Journal of Social Economics”, Vol. 33(5/6), s. 399-410.
 • Wnuk-Lipiński E. (2005), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wojeński J. (2001), Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej i projektowanie strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
 • Wronka-Pośpiech M. (2015), Identyfikacja zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 83, s. 735-746.
 • Wronka-Pośpiech M. (2016), The Identification of Skills and Competencies for Effective Management in Social Enterprises. A Managerial Perspective, “Management”, Vol. 20(1), s. 40-57, DOI: 10.1515/MANMENT-2015-0023.
 • Yunus M. (2008), Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism, Public Affairs Books, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f9c2e491-2226-482c-a3b1-6da4aba6d921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.