Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 122-133

Article title

Design user experience jako podstawa budowania relacji w sektorze kreatywnym

Authors

Content

Title variants

EN
Design user experience as a basis for building relationships in the creative sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem rozważań jest opis design user experience oraz ocena możliwości wykorzystania tej metody jako podstawy budowania relacji w sektorze kreatywnym. Wieloaspektowe myślenie oparte na integracji doświadczeń różnych dziedzin, jakie wykorzystuje UX, ułatwia budowanie relacji i skupianie się na wspólnym celu, jakim jest powstanie określonego produktu oraz jego dystrybucja. Przyjęto, że projektowanie w tym ujęciu ukierunkowuje uwagę w procesach budowania relacji na osiąganiu wspólnego celu, a nie na odmiennych metodach działania i dzięki temu stwarza szansę na przełamanie branżowych praktyk na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, dla których pozytywne doznanie użytkownika jest celem ostatecznym, jaki stawiają sobie wszyscy interesariusze zaangażowani w prace nad produktem. Analiza ma charakter teoretyczny, zawiera opis sposobu rozumienia procesu projektowego, typowy dla UX, oraz ocenę możliwości wykorzystania jego założeń do budowania szeroko rozumianych relacji i w konsekwencji może stanowić cenną wskazówkę metodyczną do podejmowania konkretnych działań.
EN
The main aim of the considerations is to describe the design user experience and assess the possibility of using it as a foundation for building relations in the creative sector. Multidimensional thinking based on the integration of experiences from different areas on which UX is based, facilitates building relations and focusing on a common goal, which is the creation of a specific product and its distribution. It has been assumed that designing in this perspective focuses attention in the processes of building relationships, on achieving a common goal and not on different methods of action, and thus creates an opportunity to break through industry practices for creating innovative solutions, for which positive user experience is the ultimate goal set by all stakeholders involved in product development. The analysis is theoretical, contains a description of how to understand the design process, typical for UX, and an assessment of the possibility of using it for broadly understood relationships; as a consequence, it can provide valuable methodological guidance for taking specific actions.

Year

Volume

388

Pages

122-133

Physical description

Contributors

 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

References

 • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proktor II R.F. (2006), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Brodnicki K. (2015), Zastosowanie koncepcji design thinking w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce/Research on Enterprise in Modern Economy”, nr 4(15), s. 35-45.
 • Brown T. (2013), Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydawnictwo LIBRON, Wrocław.
 • Chasanidou D., Gasparini A.A., Lee E. (2015), Design Method and Tools for Innovation, [w:] A. Marcus (ed.), Design, User Experience, and Usability: Design Discourse, Springer, New York, London, s. 12-23
 • Ebdrup T., Relational Aesthetics as a New Approach for Designing Spatial Aesthetic Expressions in Participatory Design, http://www.designresearchsociety.org/images/publications/2012drs/drs2012_vol2.pd (dostęp: 13.02.2019).
 • Florida R. (2005), The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Business/Harper-Colins Publisher, New York.
 • Helman J., Rosienkiewicz M. (2016), Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacyjności [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynieria produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, s. 62-72.
 • Hilarowicz A., Osika G. (2012a), Uwarunkowania środowiskowe kreatywności pracowników, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 114, s. 136-145.
 • Hilarowicz A., Osika G. (2012b), Deinfluentyzacja jako warunek innowacyjnych organizacji – aspekty kulturowe, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 6, Gliwice, s. 156.
 • Howkins J. (2002), The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Book, London.
 • Kasprzak R. (2018), Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009-2016, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 162, s. 11-23.
 • Kurosu M., Kashimura K., Apparent Usability vs. Inherent Usability Experimental Analysis on the Determinants of the Apparent Usability, http://www.sigchi.org/chi95/proceedings/shortppr/mk_bdy.htm (dostęp: 13.02.2019).
 • Liedtka J. (2014), Perspective: Linking Design Thinking with Innovation Outcomes through Cognitive Bias Reduction, „Product Development & Management Association”, nr 32(6), s. 925-938.
 • Lockwood T. (2010), Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience and Brand Value, Allworth Press, New York.
 • Medina B., Bravo C., Kamachi D., Xavier L. (2012), Design Thinking. Business Innovation, MJV Press, Rio de Janeiro.
 • Mayer K. (2017), The Aesthetic-Usability Effect, https://www.nngroup.com/articles/aesthetic-usability-effect/ (dostęp: 12.02.2019).
 • Moore I. (2014), Cultural and Creative Industries Concept − A Historical Perspective, „Procedia – Social and Behavior Science”, Vol. 1, No. 10, s. 738-746.
 • Norman D.A. (2015), Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa.
 • Olko S. (2017), The Impact of the Networks and Clusters in Cultural and Creative Industries on Regional Innovation Ecosystem – Analysis of the Selected Case in Europe, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 1984, s. 25-42.
 • Osika G. (2014), Podnoszenie kreatywności pracowników – konteksty społeczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 1918, s. 155-164.
 • Osika G. (2016), Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 1961, s. 369-381.
 • Osika G. (2017), Analiza design user experience w kontekście inteligentnych specjalizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 1980, s. 321-334.
 • Prokurat S. (2016), Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Romer P. (2008), Economic Growth, Library of Economics and Liberty, https://www.econlib.org/library/Enc/EconomicGrowth.html (dostęp: 13.02.2019).
 • Sobota D.R., Szewczykowski P.P. (2014), Design thinking jako metoda twórczości, „Filo-Sofija”, nr 27 (2014/4/1), s. 91-113.
 • Stachowiak K., Tomczak K. (2015), Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Szara K., Wójtowicz P. (2016), Sektor kreatywny w Polsce – stan i znaczenie, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 8, s. 7-21.
 • Szultka S., red. (2014), Kreatywny łańcuch. Powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Tschimmel K. (2012), Design Thinking as an Effective Toolkit for Innovation, http://www.idmais.org/pubs/KatjaTschimmel/2012/actas_internacionais%20c%F3pia/2012.4.ISPIM.KatjaTschimmel1.pdf (dostęp: 14.02.2019).
 • Tu J.-C., Liu L.-X., Wu K.-Y. (2018), Study on the Learning Effectiveness of Stanford Design Thinking in Integrated Design Education, “Sustainability”, No. 10, s. 26-49.
 • Wichrowski M. (2016), Rozpoznać realne problemy, „2+3D. Grafika plus produkt”, nr 61(4), s. 84-89.
 • Wolniak R. (2017), Design Thinking Method and Its Stages [w:] J. Brodny, J. Kaźmierczak (red.), Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, Wydawnictwo PA NOWA SA., Gliwice, s. 247-255.
 • [www 1] http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/program-ministra--rozwoj-sektorow-kreatywnych/edycja-2018.php (dostęp: 12.02.2019).
 • [www 2] Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment (dostęp: 14.02.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-f9db21e8-907c-4134-a28a-47e3b88270ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.